CVS Commit: vlc

cvs at videolan.org cvs at videolan.org
Mon Jul 30 02:53:05 CEST 2001


Update of /var/cvs/videolan/vlc
Modified Files:
	ChangeLog configure configure.in 

Update of /var/cvs/videolan/vlc/extras/libdvdcss
Modified Files:
	libdvdcss.c 

Update of /var/cvs/videolan/vlc/include
Modified Files:
	common.h 

Update of /var/cvs/videolan/vlc/plugins/directx
Modified Files:
	aout_directx.c vout_directx.c vout_events.c 

Update of /var/cvs/videolan/vlc/plugins/dvd
Modified Files:
	dvd_netlist.c input_dvd.c 

Update of /var/cvs/videolan/vlc/plugins/mpeg
Modified Files:
	input_es.c input_ts.c 

Update of /var/cvs/videolan/vlc/src/input
Modified Files:
	input_netlist.c 

Update of /var/cvs/videolan/vlc/src/interface
Modified Files:
	main.c 

Log Message:

  * VC++/Intel compiler fixes by Jon Lech Johansen <jon-vl at nanocrew.net>.

-- 
sam
More information about the vlc-devel mailing list