[vlc-devel] [PATCH] l10n: Update and add NSIS localizations

Christoph Miebach christoph.miebach at web.de
Sun Feb 16 15:38:18 CET 2014


---
 extras/package/win32/NSIS/languages/arabic.nsh   |  56 ++++++++++++++++++++
 extras/package/win32/NSIS/languages/korean.nsh   |  56 ++++++++++++++++++++
 extras/package/win32/NSIS/languages/sinhala.nsh  |  56 ++++++++++++++++++++
 .../win32/NSIS/languages/traditional_chinese.nsh  |  56 ++++++++++++++++++++
 extras/package/win32/NSIS/languages/welsh.nsh   |  56 ++++++++++++++++++++
 5 files changed, 280 insertions(+)
 create mode 100644 extras/package/win32/NSIS/languages/arabic.nsh
 create mode 100644 extras/package/win32/NSIS/languages/korean.nsh
 create mode 100644 extras/package/win32/NSIS/languages/sinhala.nsh
 create mode 100644 extras/package/win32/NSIS/languages/traditional_chinese.nsh
 create mode 100644 extras/package/win32/NSIS/languages/welsh.nsh

diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/arabic.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/arabic.nsh
new file mode 100644
index 0000000..df9916f
--- /dev/null
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/arabic.nsh
@@ -0,0 +1,56 @@
+StrCpy $Name_Section01 "ãÔÛøöá ÇáæÓÇÆØ (ÖÑæÑí)"
+StrCpy $Name_Section02a "ÅÎÊÕÇÑ áÞÇÆãÉ ÇáÈÏÁ"
+StrCpy $Name_Section02b "ÅÎÊÕÇÑ ÓØÍ ÇáãßÊÈ"
+StrCpy $Name_Section34 "ãáÍÞÇÊ ÇáÔÈßÉ"
+StrCpy $Name_Section03 "ãáÍÞ ãÊÕÝÍ Mozilla"
+StrCpy $Name_Section04 "ãáÍÞ ActiveX"
+StrCpy $Name_Section05 "ÊÔÛíá ÇáÃÞÑÇÕ"
+StrCpy $Name_Section06 "ÇáÅÑÊÈÇØÇÊ ÈäæÚ ÇáãáÝÇÊ"
+StrCpy $Name_SectionGroupAudio "ÇáãáÝÇÊ ÇáÕæÊíÉ"
+StrCpy $Name_SectionGroupVideo "ãáÝÇÊ ÇáÝíÏíæ"
+StrCpy $Name_SectionGroupOther "ÂÎÑ"
+StrCpy $Name_Section07 "ÞæÇÆã ÇáÓíÇÞ"
+StrCpy $Name_Section08 "ÇãÓÍ ÇáÊÝÖíáÇÊ æÇáãáÝÇÊ ÇáãÄÞÊÉ"
+StrCpy $Desc_Section01 "ãÔÛøöá ÇáæÓÇÆØ ÐÇÊå"
+StrCpy $Desc_Section02a "ÃÖöÝú ÇáÃíÞæäÇÊ áÞÇÆãÉ ÇáÈÏÁ áæÕæá ÃíÓÑ"
+StrCpy $Desc_Section02b "ÃÖöÝú ÃíÞæäÉ áÓØÍ ÇáãßÊÈ áæÕæá ÃíÓÑ"
+StrCpy $Desc_Section03 "ãáÍÞ VLC Mozilla æãáÍÞ Mozilla ÝóíóÑÝõßÓ"
+StrCpy $Desc_Section04 "ãáÍÞ ActiveX á VLC"
+StrCpy $Desc_Section05 "ÊÓÌíá ÊÔÛíá CD æ DVD"
+StrCpy $Desc_Section06 "ÅÎÊÑ ÊØÈíÞ VLC ßãÔÛá ÅÝÊÑÇÖí áÃäæÇÚ ÇáãáÝÇÊ ÇáãÍÏÏÉ"
+StrCpy $Desc_Section07 "ÃÖÝ ÎÇäÇÊ ÞÇÆãÉ ÇáÓíÇÞ (\'ÅÞÑà ÈÇÓÊÚãÇá VLC\' æ \'ÃÖÝ Åáì ÞÇÆãÉ ÊÔÛíá VLC\')"
+StrCpy $Desc_Section08 "ÅãÓÍ ÇáÊÝÖíáÇÊ æÇáãáÝÇÊ ÇáãÄÞÊÉ áãÔÛá VLC ÇáÈÇÞíÉ ãä ÌÑÇÁ ÇáÊËÈíÊÇÊ ÇáÓÇÈÞÉ"
+StrCpy $Name_Section91 "ÅáÛÇÁ ÇáÊËÈíÊ"
+StrCpy $Name_Section92 "ÇãÓÍ ÇáÊÝÖíáÇÊ æÇáãáÝÇÊ ÇáãÄÞÊÉ"
+StrCpy $Desc_Section91 "ÃáÛö ÊËÈíÊ ãÔÛá æÓÇÆØ VLC æÌãíÚ ãßæøäÇÊå"
+StrCpy $Desc_Section92 "ÇãÓÍ ÊÝÖíáÇÊ ãÔÛøöá ÇáæÓÇÆØ æãáÝÇÊ ÇáãÚáæãÇÊ ÇáãÎÈøóÆÉ"
+StrCpy $ShellAssociation_Play "ÔÛøá"
+StrCpy $ContextMenuEntry_PlayWith "ÔÛøá ÈæÇÓØÉ ãÔÛøöá ÇáæÓÇÆØ VLC"
+StrCpy $ContextMenuEntry_AddToPlaylist "ÃÖÝ Åáì ÞÇÆãÉ ãÔÛøöá ÇáæÓÇÆØ VLC"
+StrCpy $Link_VisitWebsite "ÒõÑú ãæÞÚ ãÔÛøöá ÇáæÓÇÆØ VLC á VideoLAN"
+StrCpy $Name_InstTypeRecommended "ãõæÕì Èå"
+StrCpy $Name_InstTypeMinimum "ÇáÃÏäì"
+StrCpy $Name_InstTypeFull "ßÇãá"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVD "ÔÛøá Ýíáã DVD"
+StrCpy $Action_OnArrivalAudioCD "ÔÛøá CD ÕæÊí"
+StrCpy $Action_OnArrivalVCDMovie "ÔÛøá Ýíáã VCD"
+StrCpy $Action_OnArrivalSVCDMovie "ÔÛøá Ýíáã SVCD"
+StrCpy $Action_OnArrivalVideoFiles "ÔÛøá ãáÝÇÊ ÇáÝíÏíæ"
+StrCpy $Action_OnArrivalMusicFiles "ÔÛøá ÇáãáÝÇÊ ÇáÕæÊíÉ"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVDAudio "ÔÛøá DVD ÕæÊí"
+StrCpy $License_NextText "ÃäÊ ÇáÂä Úáì Úáã ÈÍÞæÞß. ÅÖÛØ Úáì \'ÇáÊÇáí\' ááÇÓÊãÑÇÑ."
+StrCpy $Detail_CheckProcesses "íÌÑí ÇáÊÍÞÞ ãä ÇáÚãáíÇÊ..."
+StrCpy $MessageBox_VLCRunning "íÈÏæ Ãä VLC ãÔÛøóá æÓíÊã ÅÛáÇÞå ÍÇáíÇ."
+StrCpy $MessageBox_VLCUnableToClose "ÊÚÐøðÑ Úáì ÈÑäÇãÌ ÇáÊËÈíÊ ÅÛáÇÞ VLC¡ íõÑÌì ÝÚá Ðáß íÏæíÇ."
+StrCpy $MessageBox_InstallAborted "ÃõÌåöÖ ÇáÊËÈíÊ !"
+StrCpy $Reinstall_Headline "ãËÈøðÊ ãÓÈÞÇ"
+StrCpy $Reinstall_HeadlineInstall "ÅÎÊÑ ßíÝíÉ ÊËÈíÊ VLC."
+StrCpy $Reinstall_HeadlineMaintenance "ÅÎÊÑ äæÚ ÇáÕíÇäÉ ÇáÊí ÊÑíÏ ÇáÞíÇã ÈåÇ."
+StrCpy $Reinstall_MessageOlder "ÇáÅÕÏÇÑ ÇáÃÞÏã á VLC åæ ÇáãËÈøóÊ Úáì ÌåÇÒß ! ÅÎÊÑ ÇáÚãáíÉ ÇáÊí ÊÑíÏ ÇáÞíÇã ÈåÇ æÇÖÛØ Úáì \'ÇáÊÇáí\' ááÇÓÊãÑÇÑ."
+StrCpy $Reinstall_MessageNewer "ÇáÅÕÏÇÑ ÇáÃÍÏË á VLC ãËÈøóÊ ãÓÈÞÇ ! áÇ íõæÕì ÈÇáÑÌæÚ Åáì ÅÕÏÇÑ ÃÞÏã. ÅÎÊÑ ÇáÚãáíÉ ÇáÊí ÊÑíÏ ÇáÞíÇã ÈåÇ æÇÖÛØ Úáì \'ÇáÊÇáí\' ááÇÓÊãÑÇÑ."
+StrCpy $Reinstall_MessageSame "VLC ${VERSION} ãËÈóøÊ ãÓÈÞÇ. ÅÎÊÑ ÇáÚãáíÉ ÇáÊí ÊÑíÏ ÇáÞíÇã ÈåÇ æÇÖÛØ Úáì \'ÇáÊÇáí\' ááÇÓÊãÑÇÑ."
+StrCpy $Reinstall_OptionUpgrade "ÊÑÞíÉ VLC ÈÇÚÊãÇÏ ÇáÅÚÏÇÏÇÊ ÇáÓÇÈÞÉ (ÖÑæÑí)"
+StrCpy $Reinstall_OptionDowngrade "ÊÏäíÉ ÅÕÏÇÑ VLC ÈÇÚÊãÇÏ ÇáÅÚÏÇÏÇÊ ÇáÓÇÈÞÉ (ÖÑæÑí)"
+StrCpy $Reinstall_OptionComponents "ÃÖöÝú Ãæ ÃÒöáú Ãæ ÃÚöÏ ÊËÈíÊ ÇáãßæøöäÇÊ"
+StrCpy $Reinstall_OptionAdvanced "ÛíøöÑ ÇáÅÚÏÇÏÇÊ (ãÊÞÏøöã)"
+StrCpy $Reinstall_OptionUninstall "ÅáÛÇÁ ÊËÈíÊ VLC"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/korean.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/korean.nsh
new file mode 100644
index 0000000..ed40f93
--- /dev/null
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/korean.nsh
@@ -0,0 +1,56 @@
+StrCpy $Name_Section01 "Àç»ý±â (ÇÊ¿äÇÔ)"
+StrCpy $Name_Section02a "½ÃÀÛ ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â"
+StrCpy $Name_Section02b "¹ÙÅÁÈ­¸é ¹Ù·Î°¡±â"
+StrCpy $Name_Section34 "À¥ Ç÷¯±×ÀÎ"
+StrCpy $Name_Section03 "¸ðÁú¶ó Ç÷¯±×ÀÎ"
+StrCpy $Name_Section04 "¾×Ƽºê¿¢½º Ç÷¯±×ÀÎ"
+StrCpy $Name_Section05 "µð½ºÅ© Àç»ý"
+StrCpy $Name_Section06 "ÆÄÀÏ Çü½Ä ¿¬°á"
+StrCpy $Name_SectionGroupAudio "¿Àµð¿À ÆÄÀÏ"
+StrCpy $Name_SectionGroupVideo "ºñµð¿À ÆÄÀÏ"
+StrCpy $Name_SectionGroupOther "±âŸ"
+StrCpy $Name_Section07 "ÄÁÅؽºÆ® ¸Þ´º"
+StrCpy $Name_Section08 "ȯ°æ¼³Á¤°ú ij½¬ Áö¿ì±â"
+StrCpy $Desc_Section01 "¹Ìµð¾î Ç÷¹ÀÌ¾î ±× ÀÚü"
+StrCpy $Desc_Section02a "½ÃÀÛ ¸Þ´º¿¡ ¾ÆÀÌÄÜÀ» Ãß°¡ÇÕ´Ï´Ù"
+StrCpy $Desc_Section02b "¹ÙÅÁÈ­¸é¿¡ ¾ÆÀÌÄÜÀ» Ãß°¡ÇÕ´Ï´Ù"
+StrCpy $Desc_Section03 "VLC ¸ðÁú¶ó, ¸ðÁú¶ó ÆÄÀ̾îÆø½º Ç÷¯±×ÀÎ"
+StrCpy $Desc_Section04 "VLC ¾×Ƽºê¿¢½º Ç÷¯±×¤·¤¤"
+StrCpy $Desc_Section05 "DVD / CD Àç»ý µî·Ï"
+StrCpy $Desc_Section06 "ÁöÁ¤ÇÑ ÆÄÀÏ Çü½Ä¿¡ ´ëÇØ VLC ¹Ìµð¾î Àç»ý±â¸¦ ±âº» ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ¼³Á¤ÇÕ´Ï´Ù"
+StrCpy $Desc_Section07 "ÄÁÅؽºÆ® ¸Þ´º Ç׸ñ Ãß°¡Çϱâ (\'VLC·Î Àç»ýÇϱâ\', \'VLC Àç»ý¸ñ·Ï¿¡ Ãß°¡Çϱâ\')"
+StrCpy $Desc_Section08 "ÀÌÀü¿¡ ¼³Ä¡µÈ VLC ¹Ìµð¾î Ç÷¹À̾îÀÇ È¯°æ¼³Á¤°ú ³²Àº ij½¬ ÆÄÀÏÀ» ¿ÏÀüÈ÷ »èÁ¦ÇÕ´Ï´Ù"
+StrCpy $Name_Section91 "Á¦°ÅÇϱâ"
+StrCpy $Name_Section92 "ȯ°æ¼³Á¤°ú ij½¬ Á¦°ÅÇϱâ"
+StrCpy $Desc_Section91 "VLC ¹Ìµð¾î Ç÷¹À̾î¿Í Á¾¼ÓµÈ ¸ðµç ÄÄÆ÷³ÍÆ®¸¦ Á¦°ÅÇÕ´Ï´Ù"
+StrCpy $Desc_Section92 "VLC ¹Ìµð¾î Ç÷¹À̾î ȯ°æ¼³Á¤°ú ij½¬ ÆÄÀÏÀ» »èÁ¦ÇÕ´Ï´Ù"
+StrCpy $ShellAssociation_Play "Àç»ý"
+StrCpy $ContextMenuEntry_PlayWith "VLC ·Î Àç»ýÇϱâ"
+StrCpy $ContextMenuEntry_AddToPlaylist "VLCÀÇ Àç»ý¸ñ·Ï¿¡ Ãß°¡Çϱâ"
+StrCpy $Link_VisitWebsite "VideoLAN VLC À¥»çÀÌÆ®¿¡ ¹æ¹®Çϱâ"
+StrCpy $Name_InstTypeRecommended "̵̧"
+StrCpy $Name_InstTypeMinimum "ÃÖ¼Ò"
+StrCpy $Name_InstTypeFull "Àüü"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVD "DVD Àç»ýÇϱâ"
+StrCpy $Action_OnArrivalAudioCD "¿Àµð¿À CD Àç»ýÇϱâ"
+StrCpy $Action_OnArrivalVCDMovie "VCD Àç»ýÇϱâ"
+StrCpy $Action_OnArrivalSVCDMovie "SVCD Àç»ýÇϱâ"
+StrCpy $Action_OnArrivalVideoFiles "ºñµð¿À ÆÄÀÏ Àç»ýÇϱâ"
+StrCpy $Action_OnArrivalMusicFiles "¿Àµð¿À ÆÄÀÏ Àç»ýÇϱâ"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVDAudio "¿Àµð¿À DVD Àç»ýÇϱâ"
+StrCpy $License_NextText "´ç½ÅÀÇ ±Ç¸®¸¦ È®ÀÎÇß½À´Ï´Ù. °è¼ÓÇÏ·Á¸é Ŭ¸¯Çϼ¼¿ä."
+StrCpy $Detail_CheckProcesses "󸮻çÇ× È®ÀÎ Áß..."
+StrCpy $MessageBox_VLCRunning "VLC°¡ ½ÇÇàÁßÀε¥, °ð Á¾·áµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù. "
+StrCpy $MessageBox_VLCUnableToClose "VLC¸¦ Á¾·áÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. Á÷Á¢ Á¾·áÇØ ÁÖ¼¼¿ä."
+StrCpy $MessageBox_InstallAborted "¼³Ä¡¸¦ Áß´ÜÇß½À´Ï´Ù!"
+StrCpy $Reinstall_Headline "ÀÌ¹Ì ¼³Ä¡Çß½À´Ï´Ù"
+StrCpy $Reinstall_HeadlineInstall "VLC ¼³Ä¡ ¹æ¹ýÀ» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
+StrCpy $Reinstall_HeadlineMaintenance "¼öÇàÇÒ °ü¸® ¿É¼ÇÀ» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
+StrCpy $Reinstall_MessageOlder "ÀÌÀü ¹öÀüÀÇ VLC°¡ ÀÌ¹Ì ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¼öÇàÇÒ µ¿ÀÛÀ» ¼±ÅÃÇÏ°í ´ÙÀ½À» ´­·¯ °è¼ÓÇϼ¼¿ä."
+StrCpy $Reinstall_MessageNewer "»õ ¹öÀüÀÇ VLC°¡ ÀÌ¹Ì ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù! ÀÌÀü ¹öÀüÀ¸·Î ´Ù¿î±×·¹À̵å´Â ±ÇÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¼öÇàÇÒ µ¿ÀÛÀ» ¼±ÅÃÇÏ°í ´ÙÀ½À» ´­·¯ °è¼ÓÇϼ¼¿ä."
+StrCpy $Reinstall_MessageSame "VLC ${VERSION} °¡ ÀÌ¹Ì ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¼öÇàÇÒ µ¿ÀÛÀ» ¼±ÅÃÇÏ°í ´ÙÀ½À» ´­·¯ °è¼ÓÇϼ¼¿ä."
+StrCpy $Reinstall_OptionUpgrade "ÀÌÀü ¼³Á¤°ªÀ» »ç¿ëÇÏ¿© VLC ¾÷±×·¹À̵å (±ÇÀå)"
+StrCpy $Reinstall_OptionDowngrade "ÀÌÀü ¼³Á¤À» »ç¿ëÇÏ¿© ´Ù¿î±×·¹À̵åÇϱâ (±ÇÀå)"
+StrCpy $Reinstall_OptionComponents "ÄÄÆ÷³ÍÆ® Ãß°¡/Á¦°Å/À缳ġÇϱâ"
+StrCpy $Reinstall_OptionAdvanced "¼³Á¤À» º¯°æÇϱâ (°í±Þ)"
+StrCpy $Reinstall_OptionUninstall "VLC Á¦°ÅÇϱâ"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/sinhala.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/sinhala.nsh
new file mode 100644
index 0000000..61c1da6
--- /dev/null
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/sinhala.nsh
@@ -0,0 +1,56 @@
+StrCpy $Name_Section01 "මාධ්‍ය වාදකය (අවශ්‍යයි)"
+StrCpy $Name_Section02a "ආරම්භක මෙනුවේ කෙටිමඟ"
+StrCpy $Name_Section02b "වැඩතලයේ කෙටිමඟ"
+StrCpy $Name_Section34 "ජාල ප්ලගීන"
+StrCpy $Name_Section03 "මොසිල්ලා ප්ලගීනය"
+StrCpy $Name_Section04 "ActiveX ප්ලගීනය"
+StrCpy $Name_Section05 "තැටි පිළිවැයීම "
+StrCpy $Name_Section06 "ගොනු වර්ග සංඝටන"
+StrCpy $Name_SectionGroupAudio "ශ්‍රව්‍ය ගොනු"
+StrCpy $Name_SectionGroupVideo "විදෘශ්‍ය ගොනු"
+StrCpy $Name_SectionGroupOther "වෙනත්"
+StrCpy $Name_Section07 "සන්දර්භ මෙනු"
+StrCpy $Name_Section08 "අභිරුචීන් සහ කෑෂය මකන්න"
+StrCpy $Desc_Section01 "මාධ්‍ය වාදකය විසින්ම"
+StrCpy $Desc_Section02a "පහසු ප්‍රවේශයක් සඳහා ඔබේ ආරම්භක මෙනුවට නිරූපක එක් කරයි"
+StrCpy $Desc_Section02b "පහසු ප්‍රවේශයක් සඳහා ඔබේ වැඩතලයට නිරූපකයක් එක් කරයි"
+StrCpy $Desc_Section03 "VLC මොසිල්ලා සහ මොසිල්ලා ෆයර්ෆොක්ස් ප්ලගීනය"
+StrCpy $Desc_Section04 "VLC ActiveX ප්ලගීනය"
+StrCpy $Desc_Section05 "ඩීවීඩී සහ සීඩී පිළිවැයිම් ලියාපදිංචිය"
+StrCpy $Desc_Section06 "විශේෂිත ගොනු වර්ගය සඳහා VLC මාධ්‍ය වාදකය පෙරනිමි වැඩසටහන ලෙස සකසයි"
+StrCpy $Desc_Section07 "සන්දර්භ මෙනු අයිතමයන් එක් කරන්න (\'VLC සමඟ වයන්න\' සහ \'VLC වාදනලැයිස්තුවට එක් කරන්න\')"
+StrCpy $Desc_Section08 "පෙර ස්ථාපනයන්ගෙන් ඉතිරි වූ VLC මාධ්‍ය වදකයේ අභිරුචීන් සහ කෑෂිත ගොනු මකාලයි."
+StrCpy $Name_Section91 "අස්ථාපනය"
+StrCpy $Name_Section92 "අභිරුචීන් සහ කෑෂය මකන්න"
+StrCpy $Desc_Section91 "VLC මාධ්‍ය වාදකය සහ එහි සියලුම සංරචක අස්ථාපනය කරන්න"
+StrCpy $Desc_Section92 "VLC මාධ්‍ය වදකයේ අභිරුචීන් සහ කෑෂිත ගොනු මකාලයි."
+StrCpy $ShellAssociation_Play "වයන්න"
+StrCpy $ContextMenuEntry_PlayWith "VLC මාධ්‍ය වාදකය සමඟ වයන්න"
+StrCpy $ContextMenuEntry_AddToPlaylist "VLC මාධ්‍ය වාදකයයේ වාදනලැයිස්තුව වෙත එක් කරන්න"
+StrCpy $Link_VisitWebsite "VideoLAN VLC මාධ්‍ය වාදකයේ අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න"
+StrCpy $Name_InstTypeRecommended "නිර්දේශිත"
+StrCpy $Name_InstTypeMinimum "අවම"
+StrCpy $Name_InstTypeFull "පූර්ණ"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVD "ඩීවීඩී චිත්‍රපටියක් වයන්න"
+StrCpy $Action_OnArrivalAudioCD "ශ්‍රව්‍ය තැටියක් වයන්න"
+StrCpy $Action_OnArrivalVCDMovie "වීසීඩී චිත්‍රපටියක් වයන්න"
+StrCpy $Action_OnArrivalSVCDMovie "එස්වීසීඩී චිත්‍රපටියක් වයන්න"
+StrCpy $Action_OnArrivalVideoFiles "විදෘශ්‍ය ගොනු වයන්න"
+StrCpy $Action_OnArrivalMusicFiles "ශ්‍රව්‍ය ගොනු වයන්න"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVDAudio "ශ්‍රව්‍ය ඩීවීඩී වයන්න"
+StrCpy $License_NextText "ඔබ දැන් ඔබේ හිමිකම් දනී. ඉදිරියට යාමට ඊළඟ ඔබන්න."
+StrCpy $Detail_CheckProcesses "ක්‍රියාවලීන් පරික්ෂා කරමින්..."
+StrCpy $MessageBox_VLCRunning "VLC ධාවනය වන බවට පෙනී යන අතර දැන් වැසෙනු ඇත."
+StrCpy $MessageBox_VLCUnableToClose "මෙම ස්ථාපකය හට VLC වසාලිය නොහැක, කරුණාකර එය හස්තීයව සිදු කරන්න."
+StrCpy $MessageBox_InstallAborted "ස්ථාපනය රුද්ධයි!"
+StrCpy $Reinstall_Headline "දැනටමත් ස්ථාපිතයි"
+StrCpy $Reinstall_HeadlineInstall "VLC ඔබට ස්ථාපනය කල යුත්තේ කෙසේදැයි තෝරන්න"
+StrCpy $Reinstall_HeadlineMaintenance "ඉටු කිරීම සඳහා නඩත්තු විකල්පයක් තෝරන්න"
+StrCpy $Reinstall_MessageOlder "VLC හී පැරණි අනුවාදයක් ඔබේ පද්ධතියේ ස්ථාපිත කොට ඇත. ඔබට ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය මෙහෙයුම තෝරාගෙන ඊළඟ ක්ලික් කරන්න."
+StrCpy $Reinstall_MessageNewer "VLC හී නවතම අනුවාදයක් දැනටමත් ස්ථාපිත කොට ඇත! පැරණි අනුවාදයකට පහත හෙලීමට ඔබට නිර්දේශ නොකරයි. ඔබට ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය මෙහෙයුම තෝරාගෙන ඊළඟ ක්ලික් කරන්න."
+StrCpy $Reinstall_MessageSame "VLC ${VERSION} දැනටමත් ස්ථාපිතයි. ඔබට ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය මෙහෙයුම තෝරාගෙන ඊළඟ ක්ලික් කරන්න."
+StrCpy $Reinstall_OptionUpgrade "පෙර සැකසුම් මඟින් VLC උසස් කරන්න (නිර්දේශිතයි)"
+StrCpy $Reinstall_OptionDowngrade "පෙර සැකසුම් මඟින් VLC පහත් කරන්න (නිර්දේශිතයි)"
+StrCpy $Reinstall_OptionComponents "සංරචක එක් කරන්න/ඉවත් කරන්න/යළි ස්ථාපනය කරන්න"
+StrCpy $Reinstall_OptionAdvanced "සැකසුම් වෙනස් කරන්න (සංකීර්ණ)"
+StrCpy $Reinstall_OptionUninstall "VLC අස්ථාපනය කරන්න"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/traditional_chinese.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/traditional_chinese.nsh
new file mode 100644
index 0000000..285ed84
--- /dev/null
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/traditional_chinese.nsh
@@ -0,0 +1,56 @@
+StrCpy $Name_Section01 "´CÅé¼½©ñ¾¹ (¥²­n)"
+StrCpy $Name_Section02a "¶}©l¥\¯àªí±¶®|"
+StrCpy $Name_Section02b "®à­±±¶®|"
+StrCpy $Name_Section34 "ºô­¶¥~±¾"
+StrCpy $Name_Section03 "Moziila ¥~±¾"
+StrCpy $Name_Section04 "ActiveX ¥~±¾"
+StrCpy $Name_Section05 "¥úºÐ¼½©ñ"
+StrCpy $Name_Section06 "ÀÉ®×Ãþ«¬ÃöÁp"
+StrCpy $Name_SectionGroupAudio "­µ°TÀÉ®×"
+StrCpy $Name_SectionGroupVideo "µø°TÀÉ®×"
+StrCpy $Name_SectionGroupOther "¨ä¥L"
+StrCpy $Name_Section07 "¥kÁä¿ï³æ"
+StrCpy $Name_Section08 "§R°£°¾¦n³]©w»P§Ö¨ú"
+StrCpy $Desc_Section01 "´CÅé¼½©ñ¾¹¥»Åé"
+StrCpy $Desc_Section02a "¦b¶}©l¥\¯àªí·s¼W±Ò°Ê¹Ï¥Ü¥H§Q¦s¨ú"
+StrCpy $Desc_Section02b "¦b®à­±·s¼W¹Ï¥Ü¥H§Q¦s¨ú"
+StrCpy $Desc_Section03 "VLC Mozilla »P Mozilla Firefox ¥~±¾"
+StrCpy $Desc_Section04 "VLC ActiveX ¥~±¾"
+StrCpy $Desc_Section05 "µù¥U DVD »P CD ¼½©ñ"
+StrCpy $Desc_Section06 "³]©w VLC ´CÅé¼½©ñ¾¹¬°¯S©wÀÉ®×Ãþ«¬ªº¹w³]µ{¦¡"
+StrCpy $Desc_Section07 "·s¼W¥kÁä¿ï³æ¶µ¥Ø (¡u¥H VLC ¼½©ñ¡v»P¡u·s¼W¦Ü VLC ¼½©ñ²M³æ¡v)"
+StrCpy $Desc_Section08 "§R°£¤W¤@­Ó VLC ´CÅé¼½©ñ¾¹¦w¸Ë¯d¤U¨Óªº°¾¦n³]©w»P§Ö¨ú"
+StrCpy $Name_Section91 "²¾°£"
+StrCpy $Name_Section92 "§R°£°¾¦n³]©w»P§Ö¨ú"
+StrCpy $Desc_Section91 "²¾°£ VLC ´CÅé¼½©ñ¾¹»P©Ò¦³¤¸¥ó"
+StrCpy $Desc_Section92 "§R°£ VLC ´CÅé¼½©ñ¾¹°¾¦n³]©w»P§Ö¨ú"
+StrCpy $ShellAssociation_Play "¼½©ñ"
+StrCpy $ContextMenuEntry_PlayWith "¥H VLC ´CÅé¼½©ñ¾¹¼½©ñ"
+StrCpy $ContextMenuEntry_AddToPlaylist "·s¼W¦Ü VLC ´CÅé¼½©ñ¾¹ªº¼½©ñ²M³æ"
+StrCpy $Link_VisitWebsite "«e©¹ the VideoLAN VLC ´CÅé¼½©ñ¾¹ºô¯¸"
+StrCpy $Name_InstTypeRecommended "«Øijªº¦w¸Ë"
+StrCpy $Name_InstTypeMinimum "³Ì¤p¤Æ¦w¸Ë"
+StrCpy $Name_InstTypeFull "§¹¾ã¦w¸Ë"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVD "¼½©ñ DVD ¹q¼v"
+StrCpy $Action_OnArrivalAudioCD "¼½©ñ­µ¼Ö CD"
+StrCpy $Action_OnArrivalVCDMovie "¼½©ñ VCD ¹q¼v"
+StrCpy $Action_OnArrivalSVCDMovie "¼½©ñ SVCD ¹q¼v"
+StrCpy $Action_OnArrivalVideoFiles "¼½©ñµø°TÀÉ®×"
+StrCpy $Action_OnArrivalMusicFiles "¼½©ñ­µ°TÀÉ®×"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVDAudio "¼½©ñ­µ°T DVD"
+StrCpy $License_NextText "±z¤w¸g³Q§iª¾±zªºÅv¤O¤F¡A½Ð«ö¤U¤@¨B¥HÄ~Äò"
+StrCpy $Detail_CheckProcesses "°õ¦æÀˬd¤¤..."
+StrCpy $MessageBox_VLCRunning "VLC ¦ü¥G¥¿¦b°õ¦æ¤¤¥B±N³QÃö³¬"
+StrCpy $MessageBox_VLCUnableToClose "¦w¸Ëµ{¦¡µLªk¶¶§QÃö³¬ VLC¡A½Ð¤â°ÊÃö³¬¡C"
+StrCpy $MessageBox_InstallAborted "¤¤¤î¦w¸Ë¡I"
+StrCpy $Reinstall_Headline "¤w¦w¸Ë"
+StrCpy $Reinstall_HeadlineInstall "½Ð¿ï¾Ü±z­n¦p¦ó¦w¸Ë VLC¡C"
+StrCpy $Reinstall_HeadlineMaintenance "½Ð¿ï¾Ü­n°õ¦æªººûÅ@¿ï¶µ¡C"
+StrCpy $Reinstall_MessageOlder "±zªº¨t²Î¤W¤w¦w¸Ë¤Fªºª©¥»¡A½Ð¿ï¾Ü¤@­Ó±z­n°õ¦æªº°Ê§@¨Ã«ö¤U¤@¨B¥HÄ~Äò¡C"
+StrCpy $Reinstall_MessageNewer "·sª©ªº VLC ¤w¸g¦w¸Ë¡I§Ú­Ì¤£«Øij±z­°¯Å¨ìª©¡A½Ð¿ï¾Ü¤@­Ó±z­n°õ¦æªº°Ê§@¨Ã«ö¤U¤@¨B¥HÄ~Äò¡C"
+StrCpy $Reinstall_MessageSame "VLC ª©¸¹ ${VERSION} ¤w¦w¸Ë¡A½Ð¿ï¾Ü¤@­Ó±z­n°õ¦æªº°Ê§@¨Ã«ö¤U¤@¨B¥HÄ~Äò¡C"
+StrCpy $Reinstall_OptionUpgrade "¨Ï¥Î¤§«eªº³]©w­È§ó·s VLC («Øij¿ï¶µ)"
+StrCpy $Reinstall_OptionDowngrade "¨Ï¥Î¤§«eªº³]©w­È­°¯Å VLC («Øij¿ï¶µ)"
+StrCpy $Reinstall_OptionComponents "·s¼W/²¾°£/­«·s¦w¸Ë ¤¸¥ó"
+StrCpy $Reinstall_OptionAdvanced "­×§ï³]©w (¶i¶¥)"
+StrCpy $Reinstall_OptionUninstall "²¾°£ VLC"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/welsh.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/welsh.nsh
new file mode 100644
index 0000000..d8decd8
--- /dev/null
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/welsh.nsh
@@ -0,0 +1,56 @@
+StrCpy $Name_Section01 "Chwaraewr Cyfryngau (angenrheidiol)"
+StrCpy $Name_Section02a "Llwybr Byr yn y Ddewislen Cychwyn"
+StrCpy $Name_Section02b "Llwybr Byr ar y Bwrdd Gwaith"
+StrCpy $Name_Section34 "Ategion We"
+StrCpy $Name_Section03 "Ategyn Mozilla"
+StrCpy $Name_Section04 "Ategyn ActiveX"
+StrCpy $Name_Section05 "Chwaraewr Discs"
+StrCpy $Name_Section06 "Cysylltiadau mathau ffeil "
+StrCpy $Name_SectionGroupAudio "Ffeiliau Sain"
+StrCpy $Name_SectionGroupVideo "Ffeiliau Fideo"
+StrCpy $Name_SectionGroupOther "Eraill"
+StrCpy $Name_Section07 "Dewislenni Cyd-destun"
+StrCpy $Name_Section08 "Dileu\'r dewisiadau a\'r cuddstôr"
+StrCpy $Desc_Section01 "Y chwaraewr ei hun"
+StrCpy $Desc_Section02a "Mae\'n ychwanegu eiconau i\'ch dewislen cychwyn am fynediad hwylus."
+StrCpy $Desc_Section02b "Mae\'n ychwanegu eiconau i\'ch bwrdd gwaith am fynediad hwylus."
+StrCpy $Desc_Section03 "Ategyn VLC ar gyfer Mozilla a Mozilla Firefox"
+StrCpy $Desc_Section04 "Ategyn VLC ar gyfer ActiveX"
+StrCpy $Desc_Section05 "Cofrestriad chwarae CD a DVD"
+StrCpy $Desc_Section06 "Mae\'n gosod chwaraewr VLC fel y rhaglen ddiofyn ar gyfer y math o ffeil a nodir."
+StrCpy $Desc_Section07 "Ychwanegu eitemau dewislen cyd-destun (\'Chwarae gyda VLC\' ac \'Ychwanegu i restr chwarae VLC\')"
+StrCpy $Desc_Section08 "Mae\'n dileu dewisiadau a ffeiliau cof dros dro yn weddill o fersiynau gynt o chwaraewr VLC."
+StrCpy $Name_Section91 "Dadosod"
+StrCpy $Name_Section92 "Dileu\'r dewisiadau a\'r cuddstôr"
+StrCpy $Desc_Section91 "Dadosod chwaraewr VLC a\'i holl gydrannau"
+StrCpy $Desc_Section92 "Mae\'n dileu dewisiadau a ffeiliau storfa dros dro chwaraewr VLC."
+StrCpy $ShellAssociation_Play "Chwarae"
+StrCpy $ContextMenuEntry_PlayWith "Chwarae gyda chwaraewr VLC"
+StrCpy $ContextMenuEntry_AddToPlaylist "Ychwanegu i restr chwarae VLC"
+StrCpy $Link_VisitWebsite "Ymweld â gwefan chwaraewr VLC gan VideoLAN"
+StrCpy $Name_InstTypeRecommended "Argymhellwyd"
+StrCpy $Name_InstTypeMinimum "Lleiaf"
+StrCpy $Name_InstTypeFull "Llawn"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVD "Chwarae ffilm DVD"
+StrCpy $Action_OnArrivalAudioCD "Chwarae CD sain"
+StrCpy $Action_OnArrivalVCDMovie "Chwarae ffilm VCD"
+StrCpy $Action_OnArrivalSVCDMovie "Chwarae ffilm SVCD"
+StrCpy $Action_OnArrivalVideoFiles "Chwarae ffeiliau fideo"
+StrCpy $Action_OnArrivalMusicFiles "Chwarae ffeiliau sain"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVDAudio "Chwarae DVD sain"
+StrCpy $License_NextText "Rydych nawr yn ymwybodol o\'ch hawliau. Cliciwch Nesaf i barhau."
+StrCpy $Detail_CheckProcesses "Yn gwirio..."
+StrCpy $MessageBox_VLCRunning "Mae\'n ymddangos bod VLC yn rhedeg, felly bydd nawr yn cael ei gau."
+StrCpy $MessageBox_VLCUnableToClose "Methwyd a chau VLC. Caewch y chwaraewr, os gwelwch yn dda."
+StrCpy $MessageBox_InstallAborted "Diweddwyd y gosod cyn orffen!"
+StrCpy $Reinstall_Headline "Eisoes wedi\'i osod"
+StrCpy $Reinstall_HeadlineInstall "Dewiswch sut hoffech osod VLC."
+StrCpy $Reinstall_HeadlineMaintenance "Dewiswch yr opsiwn cynnal a chadw i\'w weithredu."
+StrCpy $Reinstall_MessageOlder "Mae fersiwn gynt o VLC wedi\'i osod ar eich system. Dewiswch un o\'r gweithredoedd a chliciwch Nesaf i barhau."
+StrCpy $Reinstall_MessageNewer "Mae fersiwn mwy diweddar o VLC eisoes wedi\'i osod! Nid yw\'n arferol i israddio at fersiwn gynt. Dewiswch un o\'r gweithredoedd a chliciwch Nesaf i barhau."
+StrCpy $Reinstall_MessageSame "Mae VLC ${VERSION} eisoes wedi\'i osod. Dewiswch un o\'r gweithredoedd a chliciwch Nesaf i barhau."
+StrCpy $Reinstall_OptionUpgrade "Uwchraddio VLC gyda\'r un gosodiadau (argymhellwyd)"
+StrCpy $Reinstall_OptionDowngrade "Israddio VLC gyda\'r un gosodiadau (argymhellwyd)"
+StrCpy $Reinstall_OptionComponents "Ychwangeug/Tynnu/Ailosod cydrannau"
+StrCpy $Reinstall_OptionAdvanced "Newid gosodiadau (uwch)"
+StrCpy $Reinstall_OptionUninstall "Dadosod VLC"
-- 
1.7.10.4
More information about the vlc-devel mailing list