[vlc-devel] Translate Vietnamese

Mạnh Trần kymanhts at gmail.com
Fri Apr 12 15:23:21 CEST 2019


Xin chào, tôi có thể đóng góp bản dịch tiếng việt cho VLC trên Android được
không?
Ứng dụng này hiện chỉ toàn tiếng anh ..🙋
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.videolan.org/pipermail/vlc-devel/attachments/20190412/0aa3d883/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Screenshot_2019-04-12-20-18-59-39.png
Type: image/png
Size: 99068 bytes
Desc: not available
URL: <http://mailman.videolan.org/pipermail/vlc-devel/attachments/20190412/0aa3d883/attachment.png>


More information about the vlc-devel mailing list