[vlc-devel] [PATCH 23/23] d3d11_deinterlace: only create the module with a valid input video context

Steve Lhomme robux4 at ycbcr.xyz
Thu Nov 7 10:31:38 CET 2019


---
 modules/hw/d3d11/d3d11_deinterlace.c | 43 ++++++++++++++++------------
 1 file changed, 24 insertions(+), 19 deletions(-)

diff --git a/modules/hw/d3d11/d3d11_deinterlace.c b/modules/hw/d3d11/d3d11_deinterlace.c
index 90215efbd70..44cfe6be0c3 100644
--- a/modules/hw/d3d11/d3d11_deinterlace.c
+++ b/modules/hw/d3d11/d3d11_deinterlace.c
@@ -288,9 +288,19 @@ int D3D11OpenDeinterlace(vlc_object_t *obj)
 
   if (!is_d3d11_opaque(filter->fmt_in.video.i_chroma))
     return VLC_EGENERIC;
+  if ( filter->vctx_in == NULL ||
+     vlc_video_context_GetType(filter->vctx_in) == VLC_VIDEO_CONTEXT_D3D11VA )
+    return VLC_EGENERIC;
   if (!video_format_IsSimilar(&filter->fmt_in.video, &filter->fmt_out.video))
     return VLC_EGENERIC;
 
+  d3d11_video_context_t *vtcx_sys = GetD3D11ContextPrivate( filter->vctx_in );
+  if (unlikely(vtcx_sys == NULL))
+  {
+    msg_Dbg(filter, "Filter without a context");
+    return VLC_EGENERIC;
+  }
+
   filter_sys_t *sys = malloc(sizeof (*sys));
   if (unlikely(sys == NULL))
     return VLC_ENOMEM;
@@ -302,34 +312,28 @@ int D3D11OpenDeinterlace(vlc_object_t *obj)
    goto error;
   }
 
-  D3D11_TEXTURE2D_DESC dstDesc;
-  D3D11_FilterHoldInstance(filter, &sys->d3d_dev, &dstDesc);
-  if (unlikely(sys->d3d_dev.d3dcontext==NULL))
+  hr = D3D11_CreateDeviceExternal( filter, vtcx_sys->device, true, &sys->d3d_dev );
+  if (FAILED(hr))
   {
-    msg_Dbg(filter, "Filter without a context");
-    free(sys);
-    return VLC_ENOOBJ;
+    msg_Dbg(filter, "Failed to use the given video context");
+    goto error;
   }
 
-  video_format_t fmt_out = filter->fmt_out.video;
-  fmt_out.i_width = dstDesc.Width;
-  fmt_out.i_height = dstDesc.Height;
-
   if (D3D11_CreateProcessor(filter, &sys->d3d_dev, D3D11_VIDEO_FRAME_FORMAT_INTERLACED_TOP_FIELD_FIRST,
-               &filter->fmt_out.video, &fmt_out, &sys->d3d_proc) != VLC_SUCCESS)
+               &filter->fmt_out.video, &filter->fmt_out.video, &sys->d3d_proc) != VLC_SUCCESS)
     goto error;
 
   UINT flags;
-  hr = ID3D11VideoProcessorEnumerator_CheckVideoProcessorFormat(sys->d3d_proc.procEnumerator, dstDesc.Format, &flags);
+  hr = ID3D11VideoProcessorEnumerator_CheckVideoProcessorFormat(sys->d3d_proc.procEnumerator, vtcx_sys->format, &flags);
   if (!SUCCEEDED(hr))
   {
-    msg_Dbg(filter, "can't read processor support for %s", DxgiFormatToStr(dstDesc.Format));
+    msg_Dbg(filter, "can't read processor support for %s", DxgiFormatToStr(vtcx_sys->format));
     goto error;
   }
   if ( !(flags & D3D11_VIDEO_PROCESSOR_FORMAT_SUPPORT_INPUT) ||
     !(flags & D3D11_VIDEO_PROCESSOR_FORMAT_SUPPORT_OUTPUT) )
   {
-    msg_Dbg(filter, "deinterlacing %s is not supported", DxgiFormatToStr(dstDesc.Format));
+    msg_Dbg(filter, "deinterlacing %s is not supported", DxgiFormatToStr(vtcx_sys->format));
     goto error;
   }
 
@@ -393,12 +397,12 @@ int D3D11OpenDeinterlace(vlc_object_t *obj)
   texDesc.MiscFlags = 0; //D3D11_RESOURCE_MISC_SHARED;
   texDesc.Usage = D3D11_USAGE_DEFAULT;
   texDesc.CPUAccessFlags = 0;
-  texDesc.Format = dstDesc.Format;
+  texDesc.Format = vtcx_sys->format;
   texDesc.BindFlags = D3D11_BIND_RENDER_TARGET;
   texDesc.Usage = D3D11_USAGE_DEFAULT;
   texDesc.ArraySize = 1;
-  texDesc.Height = dstDesc.Height;
-  texDesc.Width = dstDesc.Width;
+  texDesc.Height = filter->fmt_out.video.i_height;
+  texDesc.Width = filter->fmt_out.video.i_width;
 
   hr = ID3D11Device_CreateTexture2D( sys->d3d_dev.d3ddevice, &texDesc, NULL, &sys->outTexture );
   if (FAILED(hr)) {
@@ -442,6 +446,7 @@ int D3D11OpenDeinterlace(vlc_object_t *obj)
   }
 
   filter->fmt_out.video  = out_fmt;
+  filter->vctx_out    = filter->vctx_in;
   filter->pf_video_filter = Deinterlace;
   filter->pf_flush    = Flush;
   filter->p_sys = sys;
@@ -454,7 +459,7 @@ error:
     ID3D11Texture2D_Release(sys->outTexture);
   D3D11_ReleaseProcessor(&sys->d3d_proc);
   if (sys->d3d_dev.d3dcontext)
-    D3D11_FilterReleaseInstance(&sys->d3d_dev);
+    D3D11_ReleaseDevice(&sys->d3d_dev);
   D3D11_Destroy(&sys->hd3d);
   free(sys);
 
@@ -470,7 +475,7 @@ void D3D11CloseDeinterlace(vlc_object_t *obj)
     ID3D11VideoProcessorOutputView_Release(sys->processorOutput);
   ID3D11Texture2D_Release(sys->outTexture);
   D3D11_ReleaseProcessor( &sys->d3d_proc );
-  D3D11_FilterReleaseInstance(&sys->d3d_dev);
+  D3D11_ReleaseDevice(&sys->d3d_dev);
   D3D11_Destroy(&sys->hd3d);
 
   free(sys);
-- 
2.17.1More information about the vlc-devel mailing list