[vlc-devel] [PATCH] l10n: NSIS new languages and cleanup of .in file

Christoph Miebach christoph.miebach at web.de
Sun Apr 13 20:04:48 CEST 2014


---
 extras/package/win32/NSIS/languages/arabic.nsh   |  56 +++++++
 extras/package/win32/NSIS/languages/basque.nsh   |  8 +-
 extras/package/win32/NSIS/languages/bosnian.nsh  |  2 +-
 .../win32/NSIS/languages/brazilian_portuguese.nsh |  4 +-
 extras/package/win32/NSIS/languages/catalan.nsh  |  36 ++---
 extras/package/win32/NSIS/languages/danish.nsh   |  32 ++--
 extras/package/win32/NSIS/languages/dutch.nsh   |  4 +-
 .../NSIS/languages/english_united_kingdom.nsh   |  56 +++++++
 extras/package/win32/NSIS/languages/french.nsh   |  14 +-
 extras/package/win32/NSIS/languages/german.nsh   |  2 +-
 extras/package/win32/NSIS/languages/greek.nsh   |  2 +-
 extras/package/win32/NSIS/languages/hebrew.nsh   |  2 +-
 extras/package/win32/NSIS/languages/italian.nsh  |  18 +--
 extras/package/win32/NSIS/languages/japanese.nsh  |  2 +-
 extras/package/win32/NSIS/languages/khmer.nsh   |  56 +++++++
 extras/package/win32/NSIS/languages/korean.nsh   |  56 +++++++
 extras/package/win32/NSIS/languages/malay.nsh   |  2 +-
 extras/package/win32/NSIS/languages/norwegian.nsh |  8 +-
 extras/package/win32/NSIS/languages/polish.nsh   |  2 +-
 extras/package/win32/NSIS/languages/portuguese.nsh |  30 ++--
 extras/package/win32/NSIS/languages/romanian.nsh  | 102 ++++++------
 extras/package/win32/NSIS/languages/russian.nsh  |  2 +-
 extras/package/win32/NSIS/languages/schinese.nsh  |  2 +-
 .../win32/NSIS/languages/scottish_gaelic.nsh    |  18 +--
 extras/package/win32/NSIS/languages/sinhala.nsh  |  56 +++++++
 extras/package/win32/NSIS/languages/slovak.nsh   |  2 +-
 extras/package/win32/NSIS/languages/swedish.nsh  |  16 +-
 extras/package/win32/NSIS/languages/thai.nsh    |  6 +-
 .../win32/NSIS/languages/traditional_chinese.nsh  |  56 +++++++
 extras/package/win32/NSIS/languages/turkish.nsh  |  2 +-
 extras/package/win32/NSIS/languages/ukrainian.nsh |  4 +-
 extras/package/win32/NSIS/languages/uzbek.nsh   |  56 +++++++
 extras/package/win32/NSIS/languages/welsh.nsh   |  56 +++++++
 extras/package/win32/NSIS/vlc.win32.nsi.in     | 164 +++++++++++++++++++-
 34 files changed, 769 insertions(+), 165 deletions(-)
 create mode 100644 extras/package/win32/NSIS/languages/arabic.nsh
 create mode 100644 extras/package/win32/NSIS/languages/english_united_kingdom.nsh
 create mode 100644 extras/package/win32/NSIS/languages/khmer.nsh
 create mode 100644 extras/package/win32/NSIS/languages/korean.nsh
 create mode 100644 extras/package/win32/NSIS/languages/sinhala.nsh
 create mode 100644 extras/package/win32/NSIS/languages/traditional_chinese.nsh
 create mode 100644 extras/package/win32/NSIS/languages/uzbek.nsh
 create mode 100644 extras/package/win32/NSIS/languages/welsh.nsh

diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/arabic.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/arabic.nsh
new file mode 100644
index 0000000..c8e1bb9
--- /dev/null
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/arabic.nsh
@@ -0,0 +1,56 @@
+StrCpy $Name_Section01 "ãÔÛøöá ÇáæÓÇÆØ (ÖÑæÑí)"
+StrCpy $Name_Section02a "ÅÎÊÕÇÑ áÞÇÆãÉ ÇáÈÏÁ"
+StrCpy $Name_Section02b "ÅÎÊÕÇÑ ÓØÍ ÇáãßÊÈ"
+StrCpy $Name_Section34 "ãáÍÞÇÊ ÇáÔÈßÉ"
+StrCpy $Name_Section03 "ãáÍÞ ãÊÕÝÍ Mozilla"
+StrCpy $Name_Section04 "ãáÍÞ ActiveX"
+StrCpy $Name_Section05 "ÊÔÛíá ÇáÃÞÑÇÕ"
+StrCpy $Name_Section06 "ÇáÅÑÊÈÇØÇÊ ÈäæÚ ÇáãáÝÇÊ"
+StrCpy $Name_SectionGroupAudio "ÇáãáÝÇÊ ÇáÕæÊíÉ"
+StrCpy $Name_SectionGroupVideo "ãáÝÇÊ ÇáÝíÏíæ"
+StrCpy $Name_SectionGroupOther "ÂÎÑ"
+StrCpy $Name_Section07 "ÞæÇÆã ÇáÓíÇÞ"
+StrCpy $Name_Section08 "ÇãÓÍ ÇáÊÝÖíáÇÊ æÇáãáÝÇÊ ÇáãÄÞÊÉ"
+StrCpy $Desc_Section01 "ãÔÛøöá ÇáæÓÇÆØ ÐÇÊå"
+StrCpy $Desc_Section02a "ÃÖöÝú ÇáÃíÞæäÇÊ áÞÇÆãÉ ÇáÈÏÁ áæÕæá ÃíÓÑ"
+StrCpy $Desc_Section02b "ÃÖöÝú ÃíÞæäÉ áÓØÍ ÇáãßÊÈ áæÕæá ÃíÓÑ"
+StrCpy $Desc_Section03 "ãáÍÞ VLC Mozilla æãáÍÞ Mozilla ÝóíóÑÝõßÓ"
+StrCpy $Desc_Section04 "ãáÍÞ ActiveX á VLC"
+StrCpy $Desc_Section05 "ÊÓÌíá ÊÔÛíá CD æ DVD"
+StrCpy $Desc_Section06 "ÅÎÊÑ ÊØÈíÞ VLC ßãÔÛá ÅÝÊÑÇÖí áÃäæÇÚ ÇáãáÝÇÊ ÇáãÍÏÏÉ"
+StrCpy $Desc_Section07 "ÃÖÝ ÎÇäÇÊ ÞÇÆãÉ ÇáÓíÇÞ ('ÅÞÑà ÈÇÓÊÚãÇá VLC' æ 'ÃÖÝ Åáì ÞÇÆãÉ ÊÔÛíá VLC')"
+StrCpy $Desc_Section08 "ÅãÓÍ ÇáÊÝÖíáÇÊ æÇáãáÝÇÊ ÇáãÄÞÊÉ áãÔÛá VLC ÇáÈÇÞíÉ ãä ÌÑÇÁ ÇáÊËÈíÊÇÊ ÇáÓÇÈÞÉ"
+StrCpy $Name_Section91 "ÅáÛÇÁ ÇáÊËÈíÊ"
+StrCpy $Name_Section92 "ÇãÓÍ ÇáÊÝÖíáÇÊ æÇáãáÝÇÊ ÇáãÄÞÊÉ"
+StrCpy $Desc_Section91 "ÃáÛö ÊËÈíÊ ãÔÛá æÓÇÆØ VLC æÌãíÚ ãßæøäÇÊå"
+StrCpy $Desc_Section92 "ÇãÓÍ ÊÝÖíáÇÊ ãÔÛøöá ÇáæÓÇÆØ æãáÝÇÊ ÇáãÚáæãÇÊ ÇáãÎÈøóÆÉ"
+StrCpy $ShellAssociation_Play "ÔÛøá"
+StrCpy $ContextMenuEntry_PlayWith "ÔÛøá ÈæÇÓØÉ ãÔÛøöá ÇáæÓÇÆØ VLC"
+StrCpy $ContextMenuEntry_AddToPlaylist "ÃÖÝ Åáì ÞÇÆãÉ ãÔÛøöá ÇáæÓÇÆØ VLC"
+StrCpy $Link_VisitWebsite "ÒõÑú ãæÞÚ ãÔÛøöá ÇáæÓÇÆØ VLC á VideoLAN"
+StrCpy $Name_InstTypeRecommended "ãõæÕì Èå"
+StrCpy $Name_InstTypeMinimum "ÇáÃÏäì"
+StrCpy $Name_InstTypeFull "ßÇãá"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVD "ÔÛøá Ýíáã DVD"
+StrCpy $Action_OnArrivalAudioCD "ÔÛøá CD ÕæÊí"
+StrCpy $Action_OnArrivalVCDMovie "ÔÛøá Ýíáã VCD"
+StrCpy $Action_OnArrivalSVCDMovie "ÔÛøá Ýíáã SVCD"
+StrCpy $Action_OnArrivalVideoFiles "ÔÛøá ãáÝÇÊ ÇáÝíÏíæ"
+StrCpy $Action_OnArrivalMusicFiles "ÔÛøá ÇáãáÝÇÊ ÇáÕæÊíÉ"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVDAudio "ÔÛøá DVD ÕæÊí"
+StrCpy $License_NextText "ÃäÊ ÇáÂä Úáì Úáã ÈÍÞæÞß. ÅÖÛØ Úáì 'ÇáÊÇáí' ááÇÓÊãÑÇÑ."
+StrCpy $Detail_CheckProcesses "íÌÑí ÇáÊÍÞÞ ãä ÇáÚãáíÇÊ..."
+StrCpy $MessageBox_VLCRunning "íÈÏæ Ãä VLC ãÔÛøóá æÓíÊã ÅÛáÇÞå ÍÇáíÇ."
+StrCpy $MessageBox_VLCUnableToClose "ÊÚÐøðÑ Úáì ÈÑäÇãÌ ÇáÊËÈíÊ ÅÛáÇÞ VLC¡ íõÑÌì ÝÚá Ðáß íÏæíÇ."
+StrCpy $MessageBox_InstallAborted "ÃõÌåöÖ ÇáÊËÈíÊ !"
+StrCpy $Reinstall_Headline "ãËÈøðÊ ãÓÈÞÇ"
+StrCpy $Reinstall_HeadlineInstall "ÅÎÊÑ ßíÝíÉ ÊËÈíÊ VLC."
+StrCpy $Reinstall_HeadlineMaintenance "ÅÎÊÑ äæÚ ÇáÕíÇäÉ ÇáÊí ÊÑíÏ ÇáÞíÇã ÈåÇ."
+StrCpy $Reinstall_MessageOlder "ÇáÅÕÏÇÑ ÇáÃÞÏã á VLC åæ ÇáãËÈøóÊ Úáì ÌåÇÒß ! ÅÎÊÑ ÇáÚãáíÉ ÇáÊí ÊÑíÏ ÇáÞíÇã ÈåÇ æÇÖÛØ Úáì 'ÇáÊÇáí' ááÇÓÊãÑÇÑ."
+StrCpy $Reinstall_MessageNewer "ÇáÅÕÏÇÑ ÇáÃÍÏË á VLC ãËÈøóÊ ãÓÈÞÇ ! áÇ íõæÕì ÈÇáÑÌæÚ Åáì ÅÕÏÇÑ ÃÞÏã. ÅÎÊÑ ÇáÚãáíÉ ÇáÊí ÊÑíÏ ÇáÞíÇã ÈåÇ æÇÖÛØ Úáì 'ÇáÊÇáí' ááÇÓÊãÑÇÑ."
+StrCpy $Reinstall_MessageSame "VLC ${VERSION} ãËÈóøÊ ãÓÈÞÇ. ÅÎÊÑ ÇáÚãáíÉ ÇáÊí ÊÑíÏ ÇáÞíÇã ÈåÇ æÇÖÛØ Úáì 'ÇáÊÇáí' ááÇÓÊãÑÇÑ."
+StrCpy $Reinstall_OptionUpgrade "ÊÑÞíÉ VLC ÈÇÚÊãÇÏ ÇáÅÚÏÇÏÇÊ ÇáÓÇÈÞÉ (ÖÑæÑí)"
+StrCpy $Reinstall_OptionDowngrade "ÊÏäíÉ ÅÕÏÇÑ VLC ÈÇÚÊãÇÏ ÇáÅÚÏÇÏÇÊ ÇáÓÇÈÞÉ (ÖÑæÑí)"
+StrCpy $Reinstall_OptionComponents "ÃÖöÝú Ãæ ÃÒöáú Ãæ ÃÚöÏ ÊËÈíÊ ÇáãßæøöäÇÊ"
+StrCpy $Reinstall_OptionAdvanced "ÛíøöÑ ÇáÅÚÏÇÏÇÊ (ãÊÞÏøöã)"
+StrCpy $Reinstall_OptionUninstall "ÅáÛÇÁ ÊËÈíÊ VLC"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/basque.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/basque.nsh
index 34b3930..3cf6961 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/languages/basque.nsh
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/basque.nsh
@@ -1,5 +1,5 @@
 StrCpy $Name_Section01 "Multimedia-erreproduzigailua (beharrezkoa)"
-StrCpy $Name_Section02a "\'Hasi\' menuko lasterbidea"
+StrCpy $Name_Section02a "'Hasi' menuko lasterbidea"
 StrCpy $Name_Section02b "Mahaigaineko lasterbidea"
 StrCpy $Name_Section34 "Weberako pluginak"
 StrCpy $Name_Section03 "Mozilla plugina"
@@ -12,13 +12,13 @@ StrCpy $Name_SectionGroupOther "Bestelakoak"
 StrCpy $Name_Section07 "Testuinguru-menuak"
 StrCpy $Name_Section08 "Ezabatu hobespenak eta cachea"
 StrCpy $Desc_Section01 "Multimedia-erreproduzigailua bera"
-StrCpy $Desc_Section02a "Sarbidea errazteko ikonoak gehitzen ditu \'Hasi\' menuan"
+StrCpy $Desc_Section02a "Sarbidea errazteko ikonoak gehitzen ditu 'Hasi' menuan"
 StrCpy $Desc_Section02b "Sarbidea errazteko ikonoak gehitzen ditu mahaigainean"
 StrCpy $Desc_Section03 "Mozilla eta Mozilla Firefox VLC plugina"
 StrCpy $Desc_Section04 "ActiveX VLC plugina"
 StrCpy $Desc_Section05 "DVD eta CDen erreprodukzioaren erregistroa"
 StrCpy $Desc_Section06 "VLC multimedia-erreproduzigailua lehenetsitako aplikazio gisa ezartzen du zehaztutako fitxategi motarentzat"
-StrCpy $Desc_Section07 "Gehitu testuinguru-menuko elementuak (\'Erreproduzitu VLCrekin\' eta \'Gehitu VLCren erreprodukzio-zerrendan\')"
+StrCpy $Desc_Section07 "Gehitu testuinguru-menuko elementuak ('Erreproduzitu VLCrekin' eta 'Gehitu VLCren erreprodukzio-zerrendan')"
 StrCpy $Desc_Section08 "Aurreko instalazioetatik dauden VLC multimedia-erreproduzigailuaren hobespenak eta cacheko fitxategiak ezabatzen ditu"
 StrCpy $Name_Section91 "Desinstalatu"
 StrCpy $Name_Section92 "Ezabatu hobespenak eta cachea"
@@ -38,7 +38,7 @@ StrCpy $Action_OnArrivalSVCDMovie "Erreproduzitu SVCD filma"
 StrCpy $Action_OnArrivalVideoFiles "Erreproduzitu bideo-fitxategiak"
 StrCpy $Action_OnArrivalMusicFiles "Erreproduzitu audio-fitxategiak"
 StrCpy $Action_OnArrivalDVDAudio "Erreproduzitu audio DVDa"
-StrCpy $License_NextText "Zure eskubideen berri duzu orain. Jarraitzeko, egin klik \'Hurrengoa\' botoian."
+StrCpy $License_NextText "Zure eskubideen berri duzu orain. Jarraitzeko, egin klik 'Hurrengoa' botoian."
 StrCpy $Detail_CheckProcesses "Prozesuak egiaztatzen..."
 StrCpy $MessageBox_VLCRunning "VLC exekutatzen ari dela dirudi eta itxi egingo da orain."
 StrCpy $MessageBox_VLCUnableToClose "Instalatzaileak ezin izan du VLC itxi, egizu eskuz."
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/bosnian.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/bosnian.nsh
index 521a86b..6c6e41e 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/languages/bosnian.nsh
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/bosnian.nsh
@@ -18,7 +18,7 @@ StrCpy $Desc_Section03 "VLC Mozilla i Mozilla Firefox dodatak"
 StrCpy $Desc_Section04 "VLC ActiveX dodatak"
 StrCpy $Desc_Section05 "DVD i CD registracija reprodukcije"
 StrCpy $Desc_Section06 "Postavlja VLC medijski izvoðaè kao zadanu aplikaciju za naznaèene tipove datoteka"
-StrCpy $Desc_Section07 "Dodaj stavke kontekstnog menija (\'Produciraj Sa VLC-om\' i \'Dodaj Na Listu izvoðenja VLC-a\')"
+StrCpy $Desc_Section07 "Dodaj stavke kontekstnog menija ('Produciraj Sa VLC-om' i 'Dodaj Na Listu izvoðenja VLC-a')"
 StrCpy $Desc_Section08 "Briše postavljanja VLC medijskog izvoðaèa i preostale datoteke predmemoriranja od prethodnih instalacija"
 StrCpy $Name_Section91 "Deinstaliraj"
 StrCpy $Name_Section92 "Izbriši postavljanja i predmemoriranje"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/brazilian_portuguese.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/brazilian_portuguese.nsh
index f188538..18f26c6 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/languages/brazilian_portuguese.nsh
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/brazilian_portuguese.nsh
@@ -1,5 +1,5 @@
 StrCpy $Name_Section01 "Reprodutor de Mídias (obrigatório)"
-StrCpy $Name_Section02a "Atarlho do Menu Iniciar"
+StrCpy $Name_Section02a "Atalho do Menu Iniciar"
 StrCpy $Name_Section02b "Atalho da Área de Trabalho"
 StrCpy $Name_Section34 "Complementos da Web"
 StrCpy $Name_Section03 "Complemento Mozilla"
@@ -18,7 +18,7 @@ StrCpy $Desc_Section03 "O VLC Mozilla e o complemento Mozilla Firefox"
 StrCpy $Desc_Section04 "O complemento VLC ActiveX"
 StrCpy $Desc_Section05 "Registro da reprodução de DVD e CD"
 StrCpy $Desc_Section06 "Define o reprodutor de mídias VLC como o aplicativo padrão para uma extensão de arquivo específica"
-StrCpy $Desc_Section07 "Adicionar itens ao menu de contexto (\'Reproduzir com o VLC\' e \'Adicionar à Lista de Reprodução do VLC\')"
+StrCpy $Desc_Section07 "Adicionar itens ao menu de contexto ('Reproduzir com o VLC' e 'Adicionar à Lista de Reprodução do VLC')"
 StrCpy $Desc_Section08 "Exclui as preferências e arquivos de cache de instalações anteriores do reprodutor de mídias VLC"
 StrCpy $Name_Section91 "Desinstalar"
 StrCpy $Name_Section92 "Excluir as preferências e o cache"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/catalan.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/catalan.nsh
index 7056e6e..5152f05 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/languages/catalan.nsh
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/catalan.nsh
@@ -1,25 +1,25 @@
 StrCpy $Name_Section01 "Reproductor multimèdia (requerit)"
-StrCpy $Name_Section02a "Drecera de menú d\'inici"
-StrCpy $Name_Section02b "Drecera d\'escriptori"
+StrCpy $Name_Section02a "Drecera de menú d'inici"
+StrCpy $Name_Section02b "Drecera d'escriptori"
 StrCpy $Name_Section34 "Connectors web"
 StrCpy $Name_Section03 "Connector Mozilla"
 StrCpy $Name_Section04 "Connector ActiveX"
 StrCpy $Name_Section05 "Reproducció de discos"
 StrCpy $Name_Section06 "Associació de tipus de fitxer"
-StrCpy $Name_SectionGroupAudio "Fitxers d\'àudio"
+StrCpy $Name_SectionGroupAudio "Fitxers d'àudio"
 StrCpy $Name_SectionGroupVideo "Fitxers de vídeo"
 StrCpy $Name_SectionGroupOther "Altres"
 StrCpy $Name_Section07 "Menús contextuals"
 StrCpy $Name_Section08 "Esborra les preferències i la memòria cau"
 StrCpy $Desc_Section01 "El mateix reproductor multimèdia"
-StrCpy $Desc_Section02a "Afegeix icones al menú d\'inici per a un accés més fàcil"
-StrCpy $Desc_Section02b "Afegeix una icona a l\'escriptori per a un accés fàcil"
+StrCpy $Desc_Section02a "Afegeix icones al menú d'inici per a un accés més fàcil"
+StrCpy $Desc_Section02b "Afegeix una icona a l'escriptori per a un accés fàcil"
 StrCpy $Desc_Section03 "El connector VLC Mozilla i Mozilla Firefox"
 StrCpy $Desc_Section04 "El connector VLC ActiveX"
 StrCpy $Desc_Section05 "Registre de reproducció CD i DVD"
 StrCpy $Desc_Section06 "Estableix el reproductor multimèdia VLC com a aplicació per defecte per al tipus de fitxer especificat"
 StrCpy $Desc_Section07 "Afegeix elements al menú contextual («Reprodueix amb el VLC» i «Afegeix a la llista de reproducció del VLC»)"
-StrCpy $Desc_Section08 "Esborra les preferències i la memòria cau d\'instal·lacions anteriors del reproductor multimèdia VLC"
+StrCpy $Desc_Section08 "Esborra les preferències i la memòria cau d'instal·lacions anteriors del reproductor multimèdia VLC"
 StrCpy $Name_Section91 "Desinstal·la"
 StrCpy $Name_Section92 "Esborra les preferències i la memòria cau"
 StrCpy $Desc_Section91 "Desinstal·la el reproductor multimèdia VLC i tots els seus components"
@@ -32,23 +32,23 @@ StrCpy $Name_InstTypeRecommended "Recomanat"
 StrCpy $Name_InstTypeMinimum "Mínim"
 StrCpy $Name_InstTypeFull "Complet"
 StrCpy $Action_OnArrivalDVD "Reprodueix una pel·lícula en DVD"
-StrCpy $Action_OnArrivalAudioCD "Reprodueix un CD d\'àudio"
+StrCpy $Action_OnArrivalAudioCD "Reprodueix un CD d'àudio"
 StrCpy $Action_OnArrivalVCDMovie "Reprodueix una pel·lícula en VCD"
 StrCpy $Action_OnArrivalSVCDMovie "Reprodueix una pel·lícula en SVCD"
 StrCpy $Action_OnArrivalVideoFiles "Reprodueix fitxers de vídeo"
-StrCpy $Action_OnArrivalMusicFiles "Reprodueix fitxers d\'àudio"
-StrCpy $Action_OnArrivalDVDAudio "Reprodueix DVD d\'àudio"
+StrCpy $Action_OnArrivalMusicFiles "Reprodueix fitxers d'àudio"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVDAudio "Reprodueix DVD d'àudio"
 StrCpy $License_NextText "Ara esteu al corrent dels vostres drets. Feu clic a «Següent» per continuar."
-StrCpy $Detail_CheckProcesses "S\'estan comprovant els processos..."
-StrCpy $MessageBox_VLCRunning "El VLC s\'està executant i es tancarà."
-StrCpy $MessageBox_VLCUnableToClose "L\'instal·lador no ha pogut tancar el VLC, feu-ho manualment."
-StrCpy $MessageBox_InstallAborted "S\'ha interromput la instal·lació"
-StrCpy $Reinstall_Headline "Ja s\'ha instal·lat"
+StrCpy $Detail_CheckProcesses "S'estan comprovant els processos..."
+StrCpy $MessageBox_VLCRunning "El VLC s'està executant i es tancarà."
+StrCpy $MessageBox_VLCUnableToClose "L'instal·lador no ha pogut tancar el VLC, feu-ho manualment."
+StrCpy $MessageBox_InstallAborted "S'ha interromput la instal·lació"
+StrCpy $Reinstall_Headline "Ja s'ha instal·lat"
 StrCpy $Reinstall_HeadlineInstall "Trieu com voleu instal·lar el VLC."
-StrCpy $Reinstall_HeadlineMaintenance "Trieu l\'opció de manteniment que s\'ha de dur a terme."
-StrCpy $Reinstall_MessageOlder "Existeix una versió més antiga del VLC instal·lada al sistema. Seleccioneu l\'operació amb la qual voleu procedir i feu clic a «Següent» per continuar."
-StrCpy $Reinstall_MessageNewer "Existeix una versió més nova del VLC instal·lada al sistema. No es recomana instal·lar una versió més antiga. Seleccioneu l\'operació amb la qual voleu procedir i feu clic a «Següent» per continuar."
-StrCpy $Reinstall_MessageSame "La versió ${VERSION} del VLC ja es troba instal·lada. Seleccioneu l\'operació que voleu dur a terme i feu clic a «Següent» per continuar."
+StrCpy $Reinstall_HeadlineMaintenance "Trieu l'opció de manteniment que s'ha de dur a terme."
+StrCpy $Reinstall_MessageOlder "Existeix una versió més antiga del VLC instal·lada al sistema. Seleccioneu l'operació amb la qual voleu procedir i feu clic a «Següent» per continuar."
+StrCpy $Reinstall_MessageNewer "Existeix una versió més nova del VLC instal·lada al sistema. No es recomana instal·lar una versió més antiga. Seleccioneu l'operació amb la qual voleu procedir i feu clic a «Següent» per continuar."
+StrCpy $Reinstall_MessageSame "La versió ${VERSION} del VLC ja es troba instal·lada. Seleccioneu l'operació que voleu dur a terme i feu clic a «Següent» per continuar."
 StrCpy $Reinstall_OptionUpgrade "Actualitza el VLC fent servir els paràmetres existents (recomanat)"
 StrCpy $Reinstall_OptionDowngrade "Instal·la la versió més antiga fent servir els paràmetres existents (recomanat)"
 StrCpy $Reinstall_OptionComponents "Afegeix/Elimina/Torna a instal·lar components"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/danish.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/danish.nsh
index 8ba11eb..c473bc2 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/languages/danish.nsh
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/danish.nsh
@@ -5,50 +5,50 @@ StrCpy $Name_Section34 "Web-udvidelsesmoduler"
 StrCpy $Name_Section03 "Mozilla-udvidelsesmodul"
 StrCpy $Name_Section04 "ActiveX-udvidelsesmodul"
 StrCpy $Name_Section05 "Diskafspilning"
-StrCpy $Name_Section06 "Filtypeassocieringer"
+StrCpy $Name_Section06 "Filtypetilknytninger"
 StrCpy $Name_SectionGroupAudio "Lydfiler"
 StrCpy $Name_SectionGroupVideo "Videofiler"
 StrCpy $Name_SectionGroupOther "Andet"
-StrCpy $Name_Section07 "Kontekstmenuer"
-StrCpy $Name_Section08 "Slet præferencer og cache"
+StrCpy $Name_Section07 "Genvejsmenuer"
+StrCpy $Name_Section08 "Slet indstillinger og cache"
 StrCpy $Desc_Section01 "Selve medieafspilleren"
 StrCpy $Desc_Section02a "Tilføjer ikoner til din startmenu for nem adgang"
 StrCpy $Desc_Section02b "Tilføjer ikon til dit skrivebord for nem adgang"
 StrCpy $Desc_Section03 "VLC-udvidelsesmodulet til Mozilla og Mozilla Firefox"
-StrCpy $Desc_Section04 "VLC-udvidelsesmodulet for ActiveX"
+StrCpy $Desc_Section04 "VLC-udvidelsesmodulet til ActiveX"
 StrCpy $Desc_Section05 "Registrering af DVD- og CD-afspilning"
 StrCpy $Desc_Section06 "Angiver VLC-medieafspilleren som standardprogram til den angive filtype"
-StrCpy $Desc_Section07 'Tilføj elementer i kontekstmenu ("Afspil med VLC" og "Tilføj til VLCs afspilningsliste")'
-StrCpy $Desc_Section08 "Sletter resterende filer af VLC-medieafspillerens præferencer og cache fra tidligere installationer"
+StrCpy $Desc_Section07 "Tilføj elementer i genvejsmenu (\"Afspil med VLC\" og \"Tilføj i VLCs afspilningsliste\")"
+StrCpy $Desc_Section08 "Sletter VLC-medieafspillerens indstillinger og cache-filer efterladt fra tidligere installationer"
 StrCpy $Name_Section91 "Afinstallér"
-StrCpy $Name_Section92 "Slet præferencer og cache"
+StrCpy $Name_Section92 "Slet indstillinger og cache"
 StrCpy $Desc_Section91 "Afinstallér VLC-medieafspiller og alle dens komponenter"
-StrCpy $Desc_Section92 "Sletter filer for præferencer og cache fra VLC-afspilleren"
+StrCpy $Desc_Section92 "Sletter indstillinger og cache-filer fra VLC-medieafspilleren"
 StrCpy $ShellAssociation_Play "Afspil"
 StrCpy $ContextMenuEntry_PlayWith "Afspil med VLC-medieafspiller"
-StrCpy $ContextMenuEntry_AddToPlaylist "Tilføj til VLC-medieafspillerens afspilningsliste"
+StrCpy $ContextMenuEntry_AddToPlaylist "Tilføj i VLC-medieafspillerens afspilningsliste"
 StrCpy $Link_VisitWebsite "Besøg VideoLAN VLC-medieafspillerens hjemmeside"
 StrCpy $Name_InstTypeRecommended "Anbefalet"
 StrCpy $Name_InstTypeMinimum "Minimum"
 StrCpy $Name_InstTypeFull "Fuld"
 StrCpy $Action_OnArrivalDVD "Afspil DVD-film"
-StrCpy $Action_OnArrivalAudioCD "Afspil lyd-cd"
+StrCpy $Action_OnArrivalAudioCD "Afspil lyd-CD"
 StrCpy $Action_OnArrivalVCDMovie "Afspil VCD-film"
 StrCpy $Action_OnArrivalSVCDMovie "Afspil SVCD-film"
 StrCpy $Action_OnArrivalVideoFiles "Afspil videofiler"
 StrCpy $Action_OnArrivalMusicFiles "Afspil lydfiler"
 StrCpy $Action_OnArrivalDVDAudio "Afspil lyd-DVD"
-StrCpy $License_NextText "Du kender nu dine rettigheder. Klik næste for at fortsætte."
-StrCpy $Detail_CheckProcesses "Tjekker processer ..."
+StrCpy $License_NextText "Du kender nu dine rettigheder. Klik Næste for at fortsætte."
+StrCpy $Detail_CheckProcesses "Tjekker processer..."
 StrCpy $MessageBox_VLCRunning "VLC ser ud til at køre og vil nu blive lukket."
 StrCpy $MessageBox_VLCUnableToClose "Installationsprogrammet kunne ikke lukke VLC - gør det venligst manuelt."
 StrCpy $MessageBox_InstallAborted "Installationen blev afbrudt!"
 StrCpy $Reinstall_Headline "Allerede installeret"
 StrCpy $Reinstall_HeadlineInstall "Vælg hvordan du vil installere VLC."
-StrCpy $Reinstall_HeadlineMaintenance "Vælg vedligeholdelsesfunktionen som skal udføres."
-StrCpy $Reinstall_MessageOlder "Der er en ældre version af VLC installeret på dit system. Vælg handlingen du ønsker at udføre, og klik Næste for at fortsætte."
-StrCpy $Reinstall_MessageNewer "En nyere version af VLC er allerede installeret! Det frarådes at nedgradere til en ældre version. Vælg handlingen du ønsker at udføre, og klik Næste for at fortsætte."
-StrCpy $Reinstall_MessageSame "VLC ${VERSION} er allerede installeret. Vælg handlingen du ønsker at udføre, og klik Næste for at fortsætte."
+StrCpy $Reinstall_HeadlineMaintenance "Vælg den vedligeholdelsesfunktion, der skal udføres."
+StrCpy $Reinstall_MessageOlder "Der er en ældre version af VLC installeret på dit system. Vælg den handling, du ønsker at udføre, og klik Næste for at fortsætte."
+StrCpy $Reinstall_MessageNewer "En nyere version af VLC er allerede installeret! Det frarådes at nedgradere til en ældre version. Vælg den handling, du ønsker at udføre, og klik Næste for at fortsætte."
+StrCpy $Reinstall_MessageSame "VLC ${VERSION} er allerede installeret. Vælg den handling, du ønsker at udføre, og klik Næste for at fortsætte."
 StrCpy $Reinstall_OptionUpgrade "Opgradér VLC med brug af tidligere indstillinger (anbefales)"
 StrCpy $Reinstall_OptionDowngrade "Nedgradér VLC med brug af tidligere indstillinger (anbefales)"
 StrCpy $Reinstall_OptionComponents "Tilføj/fjern/geninstallér komponenter"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/dutch.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/dutch.nsh
index b0782b1..9f20fdd 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/languages/dutch.nsh
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/dutch.nsh
@@ -9,7 +9,7 @@ StrCpy $Name_Section06 "Bestandstype-toewijzingen"
 StrCpy $Name_SectionGroupAudio "Audiobestanden"
 StrCpy $Name_SectionGroupVideo "Videobestanden"
 StrCpy $Name_SectionGroupOther "Andere"
-StrCpy $Name_Section07 "Contextmenu\'s"
+StrCpy $Name_Section07 "Contextmenu's"
 StrCpy $Name_Section08 "Voorkeuren en buffers wissen"
 StrCpy $Desc_Section01 "De mediaspeler zelf"
 StrCpy $Desc_Section02a "Pictogrammen aan het startmenu toevoegen voor eenvoudige toegang"
@@ -18,7 +18,7 @@ StrCpy $Desc_Section03 "De VLC Mozilla- en Mozilla-Firefox-plugin"
 StrCpy $Desc_Section04 "De VLC ActiveX-plugin"
 StrCpy $Desc_Section05 "Dvd- en cd-afspeelregistratie"
 StrCpy $Desc_Section06 "Stelt VLC Media Player als standaardtoepassing in voor het opgegeven bestandstype"
-StrCpy $Desc_Section07 "Contextmenu-ingangen toevoegen (\'Afspelen met VLC Media Player\',...)"
+StrCpy $Desc_Section07 "Contextmenu-ingangen toevoegen ('Afspelen met VLC Media Player',...)"
 StrCpy $Desc_Section08 "Verwijdert voorkeuren en bufferbestanden die van vorige installaties van VLC Media Player overgebleven zijn"
 StrCpy $Name_Section91 "Verwijderen"
 StrCpy $Name_Section92 "Voorkeuren en buffers wissen"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/english_united_kingdom.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/english_united_kingdom.nsh
new file mode 100644
index 0000000..7a4eabe
--- /dev/null
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/english_united_kingdom.nsh
@@ -0,0 +1,56 @@
+StrCpy $Name_Section01 "Media Player (required)"
+StrCpy $Name_Section02a "Start Menu Shortcut"
+StrCpy $Name_Section02b "Desktop Shortcut"
+StrCpy $Name_Section34 "Web plugins"
+StrCpy $Name_Section03 "Mozilla plugin"
+StrCpy $Name_Section04 "ActiveX plugin"
+StrCpy $Name_Section05 "Disc Playback"
+StrCpy $Name_Section06 "File type associations"
+StrCpy $Name_SectionGroupAudio "Audio Files"
+StrCpy $Name_SectionGroupVideo "Video Files"
+StrCpy $Name_SectionGroupOther "Other"
+StrCpy $Name_Section07 "Context Menus"
+StrCpy $Name_Section08 "Delete preferences and cache"
+StrCpy $Desc_Section01 "The media player itself"
+StrCpy $Desc_Section02a "Adds icons to your start menu for easy access"
+StrCpy $Desc_Section02b "Adds icon to your desktop for easy access"
+StrCpy $Desc_Section03 "The VLC Mozilla and Mozilla Firefox plugin"
+StrCpy $Desc_Section04 "The VLC ActiveX plugin"
+StrCpy $Desc_Section05 "DVD and CD playback registration"
+StrCpy $Desc_Section06 "Sets VLC media player as the default application for the specified file type"
+StrCpy $Desc_Section07 "Add context menu items ('Play With VLC' and 'Add To VLC's Playlist')"
+StrCpy $Desc_Section08 "Deletes VLC media player preferences and cache files leftover from previous installations"
+StrCpy $Name_Section91 "Uninstall"
+StrCpy $Name_Section92 "Delete preferences and cache"
+StrCpy $Desc_Section91 "Uninstall VLC media player and all its components"
+StrCpy $Desc_Section92 "Deletes VLC media player preferences and cache files"
+StrCpy $ShellAssociation_Play "Play"
+StrCpy $ContextMenuEntry_PlayWith "Play with VLC media player"
+StrCpy $ContextMenuEntry_AddToPlaylist "Add to VLC media player's Playlist"
+StrCpy $Link_VisitWebsite "Visit the VideoLAN VLC media player Website"
+StrCpy $Name_InstTypeRecommended "Recommended"
+StrCpy $Name_InstTypeMinimum "Minimum"
+StrCpy $Name_InstTypeFull "Full"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVD "Play DVD video"
+StrCpy $Action_OnArrivalAudioCD "Play audio CD"
+StrCpy $Action_OnArrivalVCDMovie "Play VCD video"
+StrCpy $Action_OnArrivalSVCDMovie "Play SVCD film"
+StrCpy $Action_OnArrivalVideoFiles "Play video files"
+StrCpy $Action_OnArrivalMusicFiles "Play audio files"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVDAudio "Play audio DVD"
+StrCpy $License_NextText "You are now aware of your rights. Click Next to continue."
+StrCpy $Detail_CheckProcesses "Checking processes..."
+StrCpy $MessageBox_VLCRunning "VLC appears to be running and will now be closed."
+StrCpy $MessageBox_VLCUnableToClose "This installer was unable to close VLC, please do it manually."
+StrCpy $MessageBox_InstallAborted "Installation aborted!"
+StrCpy $Reinstall_Headline "Already Installed"
+StrCpy $Reinstall_HeadlineInstall "Choose how you want to install VLC."
+StrCpy $Reinstall_HeadlineMaintenance "Choose the maintenance option to perform."
+StrCpy $Reinstall_MessageOlder "An older version of VLC is installed on your system. Select the operation you want to perform and click Next to continue."
+StrCpy $Reinstall_MessageNewer "A newer version of VLC is already installed! It is not recommended that you downgrade to an older version. Select the operation you want to perform and click Next to continue."
+StrCpy $Reinstall_MessageSame "VLC ${VERSION} is already installed. Select the operation you want to perform and click Next to continue."
+StrCpy $Reinstall_OptionUpgrade "Upgrade VLC using previous settings (recommended)"
+StrCpy $Reinstall_OptionDowngrade "Downgrade VLC using previous settings (recommended)"
+StrCpy $Reinstall_OptionComponents "Add/Remove/Reinstall components"
+StrCpy $Reinstall_OptionAdvanced "Change settings (advanced)"
+StrCpy $Reinstall_OptionUninstall "Uninstall VLC"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/french.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/french.nsh
index 98f6c14..4ec55bc 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/languages/french.nsh
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/french.nsh
@@ -40,15 +40,15 @@ StrCpy $Action_OnArrivalMusicFiles "Lecture des fichiers audio"
 StrCpy $Action_OnArrivalDVDAudio "Lecture DVD audio"
 StrCpy $License_NextText "Vous connnaissez maintenant vos droits. Cliquez sur [Suivant] pour continuer."
 StrCpy $Detail_CheckProcesses "Verification des processus…"
-StrCpy $MessageBox_VLCRunning "VLC est en cours d\'exécution et sera fermé"
-StrCpy $MessageBox_VLCUnableToClose "L\'installeur n\'a pas pu fermer VLC, faites le manuellement."
-StrCpy $MessageBox_InstallAborted "Arrêt de l\'installation !"
+StrCpy $MessageBox_VLCRunning "VLC est en cours d'exécution et sera fermé"
+StrCpy $MessageBox_VLCUnableToClose "L'installeur n'a pas pu fermer VLC, faites le manuellement."
+StrCpy $MessageBox_InstallAborted "Arrêt de l'installation !"
 StrCpy $Reinstall_Headline "Déjà installé"
 StrCpy $Reinstall_HeadlineInstall "Choisir comment vous voulez installer VLC."
-StrCpy $Reinstall_HeadlineMaintenance "Choisir l\'option de maintenance."
-StrCpy $Reinstall_MessageOlder "Une ancienne version de VLC est installée sur votre système. Choisissez l\'operation à effectuer et cliquez sur [Suivant] pour continuer."
-StrCpy $Reinstall_MessageNewer "Une version plus récente de VLC est déjà installée ! Il n\'est pas recommandé de revenir à une ancienne version. Choisissez l\'opération à effectuer et cliquez sur [Suivant] pour continuer."
-StrCpy $Reinstall_MessageSame "VLC ${VERSION} est déjà installé. Choisissez l\'operation à effectuer et cliquez sur [Suivant] pour continuer."
+StrCpy $Reinstall_HeadlineMaintenance "Choisir l'option de maintenance."
+StrCpy $Reinstall_MessageOlder "Une ancienne version de VLC est installée sur votre système. Choisissez l'operation à effectuer et cliquez sur [Suivant] pour continuer."
+StrCpy $Reinstall_MessageNewer "Une version plus récente de VLC est déjà installée ! Il n'est pas recommandé de revenir à une ancienne version. Choisissez l'opération à effectuer et cliquez sur [Suivant] pour continuer."
+StrCpy $Reinstall_MessageSame "VLC ${VERSION} est déjà installé. Choisissez l'operation à effectuer et cliquez sur [Suivant] pour continuer."
 StrCpy $Reinstall_OptionUpgrade "Mette à jour VLC en utilisant les paramètres précédents (recommandé)"
 StrCpy $Reinstall_OptionDowngrade "Revenir à une ancienne version de VLC en utilisant les paramètres précédents (recommandé)"
 StrCpy $Reinstall_OptionComponents "Ajouter/enlever/ré-installer les composants"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/german.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/german.nsh
index fab3411..4ef5269 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/languages/german.nsh
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/german.nsh
@@ -18,7 +18,7 @@ StrCpy $Desc_Section03 "Das VLC Mozilla und Mozilla-Firefox Plugin"
 StrCpy $Desc_Section04 "Das VLC ActiveX-Plugin"
 StrCpy $Desc_Section05 "DVD und CD Wiedergabe Registrierung"
 StrCpy $Desc_Section06 "Setzt den VLC media player als Standard-Anwendung für die ausgewählten Dateitypen"
-StrCpy $Desc_Section07 "Fügt Kontextmenü-Einträge hinzu (\'Wiedergabe mit VLC\' und \'Zur VLC-Wiedergabeliste hinzufügen\')"
+StrCpy $Desc_Section07 "Fügt Kontextmenü-Einträge hinzu ('Wiedergabe mit VLC' und 'Zur VLC-Wiedergabeliste hinzufügen')"
 StrCpy $Desc_Section08 "Löscht die VLC media player Einstellungen und übergebliebenen Cache-Dateien der alten Installation"
 StrCpy $Name_Section91 "Deinstallieren"
 StrCpy $Name_Section92 "Einstellungen und Cache löschen"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/greek.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/greek.nsh
index 4dc53a1..acbd6ad 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/languages/greek.nsh
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/greek.nsh
@@ -18,7 +18,7 @@ StrCpy $Desc_Section03 "
 StrCpy $Desc_Section04 "’¦ œ£­ç«œ¬£˜ ActiveX «¦¬ VLC"
 StrCpy $Desc_Section05 "„šš¨˜­ã š ˜ «ž¤ ˜¤˜§˜¨˜šàšã DVD ¡˜  CD"
 StrCpy $Desc_Section06 "Ž¨å©«œ «¦ VLC media player ઠ«ž¤ §¨¦œ§ ¢œš£â¤ž œ­˜¨£¦šã š ˜ «¦ ©¬š¡œ¡¨ £â¤¦ «ç§¦ ˜¨®œå¦¬"
-StrCpy $Desc_Section07 "¨¦©Ÿã¡ž ©«¦ ®œåठ£œ¤¦ç (\'˜å¥«œ £œ «¦ VLC\' and \'¨¦©Ÿã¡ž ©«ž ¢å©«˜ «¦¬ VLC\'s\')"
+StrCpy $Desc_Section07 "¨¦©Ÿã¡ž ©«¦ ®œåठ£œ¤¦ç ('˜å¥«œ £œ «¦ VLC' and '¨¦©Ÿã¡ž ©«ž ¢å©«˜ «¦¬ VLC's')"
 StrCpy $Desc_Section08 "ƒ ˜š¨á­œ  « ª œ§ ¢¦šâª ¡˜  «˜ §¨¦©à¨ ¤á ˜¨®œå˜ £¤ã£žª «¦¬ VLC media player §¦¬ ⮦¬¤ ˜§¦£œå¤œ  ˜§æ §¨¦žš¦ç£œ¤œª œš¡˜«˜©«á©œ ª"
 StrCpy $Name_Section91 "€§œš¡˜«á©«˜©ž"
 StrCpy $Name_Section92 "ƒ ˜š¨˜­ã §¨¦« £ã©œà¤ ¡˜  «žª £¤ã£žª cache"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/hebrew.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/hebrew.nsh
index 42968fc..c10c1be 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/languages/hebrew.nsh
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/hebrew.nsh
@@ -18,7 +18,7 @@ StrCpy $Desc_Section03 "
 StrCpy $Desc_Section04 "úåñó äÎActiveX ùì VLC"
 StrCpy $Desc_Section05 "øéùåí áúåø ðâï ìú÷ìéèåøé îñåâ CD åÎDVD"
 StrCpy $Desc_Section06 "äâãøú ðâï äîãéä ëééùåí áøøú äîçãì ìèéôåì áñåâ ä÷åáõ äàîåø"
-StrCpy $Desc_Section07 "äåñôú ôøéèéí ìúôøéè ää÷ùø (\'ðâéðä òí VLC\' åÎ\'äåñôä ìøùéîú ääùîòä ùì VLC\')"
+StrCpy $Desc_Section07 "äåñôú ôøéèéí ìúôøéè ää÷ùø ('ðâéðä òí VLC' åÎ'äåñôä ìøùéîú ääùîòä ùì VLC')"
 StrCpy $Desc_Section08 "îçé÷ú ääòãôåú å÷åáöé äîèîåï ùì ðâï äîãéä VLC ùðùàøå îäú÷ðåú ÷åãîåú"
 StrCpy $Name_Section91 "äñøä"
 StrCpy $Name_Section92 "îçé÷ú ääòãôåú åäîèîåï"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/italian.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/italian.nsh
index 09ad50f..d5769d2 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/languages/italian.nsh
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/italian.nsh
@@ -13,12 +13,12 @@ StrCpy $Name_Section07 "Menu contestuali"
 StrCpy $Name_Section08 "Elimina le preferenze e la cache"
 StrCpy $Desc_Section01 "Il lettore multimediale"
 StrCpy $Desc_Section02a "Aggiunge le icona al menu di avvio per un accesso rapido"
-StrCpy $Desc_Section02b "Aggiunge l\'icona al tuo desktop per un accesso rapido"
-StrCpy $Desc_Section03 "L\'estensione per Mozilla e Mozilla Firefox di VLC "
-StrCpy $Desc_Section04 "L\'estensione ActiveX di VLC"
+StrCpy $Desc_Section02b "Aggiunge l'icona al tuo desktop per un accesso rapido"
+StrCpy $Desc_Section03 "L'estensione per Mozilla e Mozilla Firefox di VLC "
+StrCpy $Desc_Section04 "L'estensione ActiveX di VLC"
 StrCpy $Desc_Section05 "Riproduzione diretta di DVD e CD"
 StrCpy $Desc_Section06 "Imposta il lettore multimediale VLC come applicazione predefinita per il tipo di file specificato"
-StrCpy $Desc_Section07 "Aggiunge elementi al menu contestuale (\'Riproduci con VLC\' e \'Aggiungi alla scaletta di VLC\')"
+StrCpy $Desc_Section07 "Aggiunge elementi al menu contestuale ('Riproduci con VLC' e 'Aggiungi alla scaletta di VLC')"
 StrCpy $Desc_Section08 "Elimina i file delle preferenze e della cache del lettore VLC delle precedenti installazioni"
 StrCpy $Name_Section91 "Disinstalla"
 StrCpy $Name_Section92 "Elimina le preferenze e la cache"
@@ -41,14 +41,14 @@ StrCpy $Action_OnArrivalDVDAudio "Riproduci DVD audio"
 StrCpy $License_NextText "Ora conosci i tuoi diritti. Fai clic su Avanti per continuare."
 StrCpy $Detail_CheckProcesses "Verifica processi in corso..."
 StrCpy $MessageBox_VLCRunning "VLC sembra essere in esecuzione e sarà chiuso subito."
-StrCpy $MessageBox_VLCUnableToClose "L\'installatore non è riuscito a chiudere VLC, chiudilo manualmente."
+StrCpy $MessageBox_VLCUnableToClose "L'installatore non è riuscito a chiudere VLC, chiudilo manualmente."
 StrCpy $MessageBox_InstallAborted "Installazione interrotta!"
 StrCpy $Reinstall_Headline "Già installato"
 StrCpy $Reinstall_HeadlineInstall "Scegli come installare VLC."
-StrCpy $Reinstall_HeadlineMaintenance "Scegli l\'opzione di manutenzione da eseguire."
-StrCpy $Reinstall_MessageOlder "Una versione più datata di VLC è installata sul tuo sistema. Seleziona l\'operazione che desideri eseguire e fai clic su Avanti per continuare."
-StrCpy $Reinstall_MessageNewer "Una versione più recente di VLC è già installata! Non è consigliato tornare a una versione più datata. Seleziona l\'operazione che desideri eseguire e fai clic su Avanti per continuare."
-StrCpy $Reinstall_MessageSame "VLC ${VERSION} è già installato. Seleziona l\'operazione che desideri eseguire e fai clic su Avanti per continuare."
+StrCpy $Reinstall_HeadlineMaintenance "Scegli l'opzione di manutenzione da eseguire."
+StrCpy $Reinstall_MessageOlder "Una versione più datata di VLC è installata sul tuo sistema. Seleziona l'operazione che desideri eseguire e fai clic su Avanti per continuare."
+StrCpy $Reinstall_MessageNewer "Una versione più recente di VLC è già installata! Non è consigliato tornare a una versione più datata. Seleziona l'operazione che desideri eseguire e fai clic su Avanti per continuare."
+StrCpy $Reinstall_MessageSame "VLC ${VERSION} è già installato. Seleziona l'operazione che desideri eseguire e fai clic su Avanti per continuare."
 StrCpy $Reinstall_OptionUpgrade "Aggiorna VLC utilizzando le impostazioni precedenti (consigliata)"
 StrCpy $Reinstall_OptionDowngrade "Torna alla versione più datata di VLC utilizzando le impostazioni precedenti (consigliato)"
 StrCpy $Reinstall_OptionComponents "Aggiungi/Rimuovi/Reinstalla componenti"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/japanese.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/japanese.nsh
index 584b990..e5888a4 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/languages/japanese.nsh
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/japanese.nsh
@@ -18,7 +18,7 @@ StrCpy $Desc_Section03 "VLC Mozilla
 StrCpy $Desc_Section04 "VLC ActiveXƒvƒ‰ƒOƒCƒ“"
 StrCpy $Desc_Section05 "DVD‚ÆCDÄ¶‚Ì“o˜^"
 StrCpy $Desc_Section06 "Žw’肳‚ꂽƒtƒ@ƒCƒ‹ƒ^ƒCƒv‚̃fƒtƒHƒ‹ƒgƒAƒvƒŠƒP[ƒVƒ‡ƒ“‚Æ‚µ‚ÄVLCƒƒfƒBƒAƒvƒŒƒCƒ„[‚ðÝ’è"
-StrCpy $Desc_Section07 "ƒRƒ“ƒeƒLƒXƒgƒƒjƒ…[‚ð’ljÁ (\'VLC‚ōж\'‚Æ\'VLC‚̃vƒŒƒCƒŠƒXƒg‚ɒljÁ\')"
+StrCpy $Desc_Section07 "ƒRƒ“ƒeƒLƒXƒgƒƒjƒ…[‚ð’ljÁ ('VLC‚ōж'‚Æ'VLC‚̃vƒŒƒCƒŠƒXƒg‚ɒljÁ')"
 StrCpy $Desc_Section08 "‘O‰ñ‚̃Cƒ“ƒXƒg[ƒ‹Žž‚©‚çŽc‚Á‚Ä‚¢‚éVLCƒƒfƒBƒAƒvƒŒƒCƒ„[‚̐ݒè‚ƃLƒƒƒbƒVƒ…‚ðíœ"
 StrCpy $Name_Section91 "ƒAƒ“ƒCƒ“ƒXƒg[ƒ‹"
 StrCpy $Name_Section92 "Ý’è‚ƃLƒƒƒbƒVƒ…‚ðíœ"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/khmer.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/khmer.nsh
new file mode 100644
index 0000000..ee7b99b
--- /dev/null
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/khmer.nsh
@@ -0,0 +1,56 @@
+StrCpy $Name_Section01 "កម្មវិធី​ចាក់​មេឌៀ (បាន​ទាមទារ)"
+StrCpy $Name_Section02a "ចាប់ផ្ដើម​ផ្លូវកាត់​ម៉ឺនុយ"
+StrCpy $Name_Section02b "ផ្លូវកាត់​ផ្ទៃតុ"
+StrCpy $Name_Section34 "កម្មវិធី​ជំនួយ​បណ្ដាញ"
+StrCpy $Name_Section03 "កម្មវិធី​ជំនួយ Mozilla"
+StrCpy $Name_Section04 "កម្មវិធី​ជំនួយ ActiveX"
+StrCpy $Name_Section05 "ចាក់​ឌីស​ឡើង​វិញ"
+StrCpy $Name_Section06 "ពាក់ព័ន្ធ​​ប្រភេទ​ឯកសារ"
+StrCpy $Name_SectionGroupAudio "ឯកសារ​អូឌីយ៉ូ"
+StrCpy $Name_SectionGroupVideo "ឯកសារ​វីដេអូ"
+StrCpy $Name_SectionGroupOther "ផ្សេង"
+StrCpy $Name_Section07 "ម៉ឺនុយ​បរិបទ"
+StrCpy $Name_Section08 "លុប​ចំណូលចិត្ត និង​ឃ្លាំង"
+StrCpy $Desc_Section01 "កម្មវិធី​ចាក់​មេឌៀ"
+StrCpy $Desc_Section02a "បន្ថែម​រូបតំណាង​ទៅ​ម៉ឺនុយ​ចាប់ផ្ដើម​របស់​អ្នក​សម្រាប់​ការ​ចូល​ដំណើរការ​ងាយ​ស្រួល"
+StrCpy $Desc_Section02b "បន្ថែម​រូបតំណាង​ទៅ​ផ្ទៃ​តុ​របស់​អ្នក​សម្រាប់​ការ​ចូល​ដំណើរការ​ងាយស្រួល"
+StrCpy $Desc_Section03 "VLC Mozilla និង​កម្មវិធី​ជំនួយ Mozilla Firefox"
+StrCpy $Desc_Section04 "កម្មវិធី​ជំនួយ VLC ActiveX"
+StrCpy $Desc_Section05 "ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ការ​ចាក់​ឡើង​វិញ​ឌីវីឌី និង​ស៊ីឌី"
+StrCpy $Desc_Section06 "កំណត់​កម្មវិធី​ចាក់​មេឌៀ VLC ជា​កម្មវិធី​លំនាំដើម​សម្រាប់​ប្រភេទ​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់"
+StrCpy $Desc_Section07 "បន្ថែម​ធាតុ​ម៉ឺនុយ​​បរិបទ ('ចាក់​ជាមួយ VLC' និង 'បន្ថែម​ទៅ​បញ្ជី​ចាក់​របស់ VLC')"
+StrCpy $Desc_Section08 "លុប​ចំណូលចិត្ត​កម្មវិធី​ចាក់​មេឌៀ VLC និង​ឯកសារ​ឃ្លាំង​​ពី​ការ​ដំឡើង​មុន"
+StrCpy $Name_Section91 "លុប"
+StrCpy $Name_Section92 "លុប​ចំណូល​ចិត្ត និង​ឃ្លាំង"
+StrCpy $Desc_Section91 "លុប​កម្មវិធី​ចាក់​មេឌៀ VLC និង​សមាសភាគ​របស់​វា​ទាំងអស់"
+StrCpy $Desc_Section92 "លុប​ចំណូល​ចិត្ត​កម្មវិធី​ចាក់​មេឌៀ VLC និង​ឯកសារ​ឃ្លាំង"
+StrCpy $ShellAssociation_Play "ចាក់"
+StrCpy $ContextMenuEntry_PlayWith "ចាក់​ជាមួយ​កម្មវិធី​ចាក់​មេឌៀ VLC"
+StrCpy $ContextMenuEntry_AddToPlaylist "បន្ថែម​ទៅ​បញ្ជី​ចាក់​កម្មវិធី​ចាក់​មេឌៀ​ VLC"
+StrCpy $Link_VisitWebsite "ទស្សនា​តំបន់​បណ្ដាញ​កម្មវិធី​ចាក់​មេឌៀ VideoLAN VLC"
+StrCpy $Name_InstTypeRecommended "បាន​ផ្ដល់​អនុសាសន៍"
+StrCpy $Name_InstTypeMinimum "អប្បបរមា"
+StrCpy $Name_InstTypeFull "ពេញ"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVD "ចាក់​ភាព​យន្ត DVD"
+StrCpy $Action_OnArrivalAudioCD "ចាក់​ស៊ីឌី​អូឌីយ៉ូ"
+StrCpy $Action_OnArrivalVCDMovie "ចាក់​ភាព​យន្ត​ VCD"
+StrCpy $Action_OnArrivalSVCDMovie "ចាក់​ភាព​យន្ត SVCD"
+StrCpy $Action_OnArrivalVideoFiles "ចាក់​ឯកសារ​វីដេអូ"
+StrCpy $Action_OnArrivalMusicFiles "ចាក់​ឯកសារ​ស្វ័យប្រវត្តិ"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVDAudio "ចាក់​ឌីវីឌី​ស្វ័យប្រវត្តិ"
+StrCpy $License_NextText "ឥឡូវ​អ្នក​ស្គាល់​សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​។ ចុច​បន្ទាប់​ដើម្បី​បន្ត។"
+StrCpy $Detail_CheckProcesses "កំពុង​ពិនិត្យមើល​ការ​ចូល​ដំណើរការ..."
+StrCpy $MessageBox_VLCRunning "ការ​លេច​ឡើង VLC កំពុង​ដំណើរការ ហើយ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បិទ​ឥឡូវ​នេះ។"
+StrCpy $MessageBox_VLCUnableToClose "កម្មវិធី​​ដំឡើង​នេះ​មិន​អាច​បិទ VLC បាន​ទេ, សូម​ធ្វើ​វា​ដោយ​ដៃ។"
+StrCpy $MessageBox_InstallAborted "បោះបង់​ការ​ដំឡើង!"
+StrCpy $Reinstall_Headline "បាន​ដំឡើង​រួច​ហើយ"
+StrCpy $Reinstall_HeadlineInstall "ជ្រើស​របៀប​ដែល​អ្នក​ចង់​ដំឡើង​ VLC ។"
+StrCpy $Reinstall_HeadlineMaintenance "ជ្រើស​ជម្រើស​ថែទាំ​ដើម្បី​ប្រតិបត្តិ។"
+StrCpy $Reinstall_MessageOlder "កំណែ VLC ចាស់​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​របស់​អ្នក។ ជ្រើស​ប្រតិបត្តិ​ការ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រតិបត្តិ ហើយ​ចុច​បន្ទាប់​ដើម្បី​បន្ត។"
+StrCpy $Reinstall_MessageNewer "កំណែ VLC ថ្មី​ជាង​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​រួច​ហើយ! វា​មិន​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ដែល​អ្នក​​បន្ទាប​មក​កំណែ​ចាស់​ជាង។ ជ្រើស​ប្រតិបត្តិការ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រតិបត្តិ ហើយ​ចុច​បន្ទាប់​ដើម្បី​បន្ត។"
+StrCpy $Reinstall_MessageSame "VLC ${VERSION} ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​រួច​ហើយ។ ជ្រើស​ប្រតិបត្តិការ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រតិបត្តិ ហើយ​ចុច​បន្ទាប់​ដើម្បី​បន្ត។"
+StrCpy $Reinstall_OptionUpgrade "ធ្វើ​ឲ្យ VLC របស់​អ្នក​ប្រសើរ​ដោយ​ប្រើ​ការ​កំណត់​មុនៗ (បាន​ផ្ដល់​អនុសាសន៍)"
+StrCpy $Reinstall_OptionDowngrade "បន្ទាប​កំណែ VLC ដោយ​ប្រើ​ការ​កំណត់​មុនៗ (បាន​ផ្ដល់​អនុសាសន៍)"
+StrCpy $Reinstall_OptionComponents "បន្ថែម/លុប​ចេញ/ដំឡើង​​សមាសធាតុ​ម្ដង​ទៀត"
+StrCpy $Reinstall_OptionAdvanced "ប្ដូរ​ការ​កំណត់​ (កម្រិត​ខ្ពស់)"
+StrCpy $Reinstall_OptionUninstall "លុប VLC"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/korean.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/korean.nsh
new file mode 100644
index 0000000..1eba198
--- /dev/null
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/korean.nsh
@@ -0,0 +1,56 @@
+StrCpy $Name_Section01 "Àç»ý±â (ÇÊ¿äÇÔ)"
+StrCpy $Name_Section02a "½ÃÀÛ ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â"
+StrCpy $Name_Section02b "¹ÙÅÁÈ­¸é ¹Ù·Î°¡±â"
+StrCpy $Name_Section34 "À¥ Ç÷¯±×ÀÎ"
+StrCpy $Name_Section03 "¸ðÁú¶ó Ç÷¯±×ÀÎ"
+StrCpy $Name_Section04 "¾×Ƽºê¿¢½º Ç÷¯±×ÀÎ"
+StrCpy $Name_Section05 "µð½ºÅ© Àç»ý"
+StrCpy $Name_Section06 "ÆÄÀÏ Çü½Ä ¿¬°á"
+StrCpy $Name_SectionGroupAudio "¿Àµð¿À ÆÄÀÏ"
+StrCpy $Name_SectionGroupVideo "ºñµð¿À ÆÄÀÏ"
+StrCpy $Name_SectionGroupOther "±âŸ"
+StrCpy $Name_Section07 "ÄÁÅؽºÆ® ¸Þ´º"
+StrCpy $Name_Section08 "ȯ°æ¼³Á¤°ú ij½¬ Áö¿ì±â"
+StrCpy $Desc_Section01 "¹Ìµð¾î Ç÷¹ÀÌ¾î ±× ÀÚü"
+StrCpy $Desc_Section02a "½ÃÀÛ ¸Þ´º¿¡ ¾ÆÀÌÄÜÀ» Ãß°¡ÇÕ´Ï´Ù"
+StrCpy $Desc_Section02b "¹ÙÅÁÈ­¸é¿¡ ¾ÆÀÌÄÜÀ» Ãß°¡ÇÕ´Ï´Ù"
+StrCpy $Desc_Section03 "VLC ¸ðÁú¶ó, ¸ðÁú¶ó ÆÄÀ̾îÆø½º Ç÷¯±×ÀÎ"
+StrCpy $Desc_Section04 "VLC ¾×Ƽºê¿¢½º Ç÷¯±×¤·¤¤"
+StrCpy $Desc_Section05 "DVD / CD Àç»ý µî·Ï"
+StrCpy $Desc_Section06 "ÁöÁ¤ÇÑ ÆÄÀÏ Çü½Ä¿¡ ´ëÇØ VLC ¹Ìµð¾î Àç»ý±â¸¦ ±âº» ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ¼³Á¤ÇÕ´Ï´Ù"
+StrCpy $Desc_Section07 "ÄÁÅؽºÆ® ¸Þ´º Ç׸ñ Ãß°¡Çϱâ ('VLC·Î Àç»ýÇϱâ', 'VLC Àç»ý¸ñ·Ï¿¡ Ãß°¡Çϱâ')"
+StrCpy $Desc_Section08 "ÀÌÀü¿¡ ¼³Ä¡µÈ VLC ¹Ìµð¾î Ç÷¹À̾îÀÇ È¯°æ¼³Á¤°ú ³²Àº ij½¬ ÆÄÀÏÀ» ¿ÏÀüÈ÷ »èÁ¦ÇÕ´Ï´Ù"
+StrCpy $Name_Section91 "Á¦°ÅÇϱâ"
+StrCpy $Name_Section92 "ȯ°æ¼³Á¤°ú ij½¬ Á¦°ÅÇϱâ"
+StrCpy $Desc_Section91 "VLC ¹Ìµð¾î Ç÷¹À̾î¿Í Á¾¼ÓµÈ ¸ðµç ÄÄÆ÷³ÍÆ®¸¦ Á¦°ÅÇÕ´Ï´Ù"
+StrCpy $Desc_Section92 "VLC ¹Ìµð¾î Ç÷¹À̾î ȯ°æ¼³Á¤°ú ij½¬ ÆÄÀÏÀ» »èÁ¦ÇÕ´Ï´Ù"
+StrCpy $ShellAssociation_Play "Àç»ý"
+StrCpy $ContextMenuEntry_PlayWith "VLC ·Î Àç»ýÇϱâ"
+StrCpy $ContextMenuEntry_AddToPlaylist "VLCÀÇ Àç»ý¸ñ·Ï¿¡ Ãß°¡Çϱâ"
+StrCpy $Link_VisitWebsite "VideoLAN VLC À¥»çÀÌÆ®¿¡ ¹æ¹®Çϱâ"
+StrCpy $Name_InstTypeRecommended "̵̧"
+StrCpy $Name_InstTypeMinimum "ÃÖ¼Ò"
+StrCpy $Name_InstTypeFull "Àüü"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVD "DVD Àç»ýÇϱâ"
+StrCpy $Action_OnArrivalAudioCD "¿Àµð¿À CD Àç»ýÇϱâ"
+StrCpy $Action_OnArrivalVCDMovie "VCD Àç»ýÇϱâ"
+StrCpy $Action_OnArrivalSVCDMovie "SVCD Àç»ýÇϱâ"
+StrCpy $Action_OnArrivalVideoFiles "ºñµð¿À ÆÄÀÏ Àç»ýÇϱâ"
+StrCpy $Action_OnArrivalMusicFiles "¿Àµð¿À ÆÄÀÏ Àç»ýÇϱâ"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVDAudio "¿Àµð¿À DVD Àç»ýÇϱâ"
+StrCpy $License_NextText "´ç½ÅÀÇ ±Ç¸®¸¦ È®ÀÎÇß½À´Ï´Ù. °è¼ÓÇÏ·Á¸é Ŭ¸¯Çϼ¼¿ä."
+StrCpy $Detail_CheckProcesses "󸮻çÇ× È®ÀÎ Áß..."
+StrCpy $MessageBox_VLCRunning "VLC°¡ ½ÇÇàÁßÀε¥, °ð Á¾·áµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù. "
+StrCpy $MessageBox_VLCUnableToClose "VLC¸¦ Á¾·áÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. Á÷Á¢ Á¾·áÇØ ÁÖ¼¼¿ä."
+StrCpy $MessageBox_InstallAborted "¼³Ä¡¸¦ Áß´ÜÇß½À´Ï´Ù!"
+StrCpy $Reinstall_Headline "ÀÌ¹Ì ¼³Ä¡Çß½À´Ï´Ù"
+StrCpy $Reinstall_HeadlineInstall "VLC ¼³Ä¡ ¹æ¹ýÀ» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
+StrCpy $Reinstall_HeadlineMaintenance "¼öÇàÇÒ °ü¸® ¿É¼ÇÀ» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
+StrCpy $Reinstall_MessageOlder "ÀÌÀü ¹öÀüÀÇ VLC°¡ ÀÌ¹Ì ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¼öÇàÇÒ µ¿ÀÛÀ» ¼±ÅÃÇÏ°í ´ÙÀ½À» ´­·¯ °è¼ÓÇϼ¼¿ä."
+StrCpy $Reinstall_MessageNewer "»õ ¹öÀüÀÇ VLC°¡ ÀÌ¹Ì ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù! ÀÌÀü ¹öÀüÀ¸·Î ´Ù¿î±×·¹À̵å´Â ±ÇÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¼öÇàÇÒ µ¿ÀÛÀ» ¼±ÅÃÇÏ°í ´ÙÀ½À» ´­·¯ °è¼ÓÇϼ¼¿ä."
+StrCpy $Reinstall_MessageSame "VLC ${VERSION} °¡ ÀÌ¹Ì ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¼öÇàÇÒ µ¿ÀÛÀ» ¼±ÅÃÇÏ°í ´ÙÀ½À» ´­·¯ °è¼ÓÇϼ¼¿ä."
+StrCpy $Reinstall_OptionUpgrade "ÀÌÀü ¼³Á¤°ªÀ» »ç¿ëÇÏ¿© VLC ¾÷±×·¹À̵å (±ÇÀå)"
+StrCpy $Reinstall_OptionDowngrade "ÀÌÀü ¼³Á¤À» »ç¿ëÇÏ¿© ´Ù¿î±×·¹À̵åÇϱâ (±ÇÀå)"
+StrCpy $Reinstall_OptionComponents "ÄÄÆ÷³ÍÆ® Ãß°¡/Á¦°Å/À缳ġÇϱâ"
+StrCpy $Reinstall_OptionAdvanced "¼³Á¤À» º¯°æÇϱâ (°í±Þ)"
+StrCpy $Reinstall_OptionUninstall "VLC Á¦°ÅÇϱâ"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/malay.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/malay.nsh
index 29cd74f..1156c28 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/languages/malay.nsh
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/malay.nsh
@@ -18,7 +18,7 @@ StrCpy $Desc_Section03 "Plugin VLC Mozilla dan Mozilla Firefox"
 StrCpy $Desc_Section04 "Plugin ActiveX VLC"
 StrCpy $Desc_Section05 "Pendaftaran mainbalik DVD dan CD"
 StrCpy $Desc_Section06 "Tetapkan pemain media sebagai aplikasi lalai untuk jenis fail yang ditentukan"
-StrCpy $Desc_Section07 "Tambah item menu konteks (\'Mainkan Dengan VLC\' dan Tambah Ke Senarai Main VLC\')"
+StrCpy $Desc_Section07 "Tambah item menu konteks ('Mainkan Dengan VLC' dan Tambah Ke Senarai Main VLC')"
 StrCpy $Desc_Section08 "Hapus keutamaan dan fail cache pemain media VLC yang berbaki daripada pemasangan terdahulu"
 StrCpy $Name_Section91 "Nyahpasang"
 StrCpy $Name_Section92 "Hapus keutamaan dan cache"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/norwegian.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/norwegian.nsh
index e33a29a..10a4146 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/languages/norwegian.nsh
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/norwegian.nsh
@@ -4,7 +4,7 @@ StrCpy $Name_Section02b "Skrivebordssnarvei"
 StrCpy $Name_Section34 "Nettillegg"
 StrCpy $Name_Section03 "Mozilla-tillegg"
 StrCpy $Name_Section04 "ActiveX-tillegg"
-StrCpy $Name_Section05 "Avspilling av plater"
+StrCpy $Name_Section05 "Avspilling av CD'er"
 StrCpy $Name_Section06 "Assosiasjoner for filtyper"
 StrCpy $Name_SectionGroupAudio "Lydfiler"
 StrCpy $Name_SectionGroupVideo "Videofiler"
@@ -26,7 +26,7 @@ StrCpy $Desc_Section91 "Slett VLC-mediespilleren og alle relaterte komponenter"
 StrCpy $Desc_Section92 "Sletter innstillinger og mellomlager for VLC"
 StrCpy $ShellAssociation_Play "Spill av"
 StrCpy $ContextMenuEntry_PlayWith "Spill i VLC mediespiller"
-StrCpy $ContextMenuEntry_AddToPlaylist "Legg til i spillelista i VLC mediespiller"
+StrCpy $ContextMenuEntry_AddToPlaylist "Legg til i VLC mediespiller spillelisten."
 StrCpy $Link_VisitWebsite "Se nettstedet til VideoLAN VLC mediespiller"
 StrCpy $Name_InstTypeRecommended "Anbefalt"
 StrCpy $Name_InstTypeMinimum "Minimum"
@@ -51,6 +51,6 @@ StrCpy $Reinstall_MessageNewer "En nyere versjon av VLC er allerede installert!
 StrCpy $Reinstall_MessageSame "VLC ${VERSION} er allerede installert. Velg hva du vil gjøre og trykk «Neste» for å fortsette."
 StrCpy $Reinstall_OptionUpgrade "Oppgrader VLC med de forrige innstillingene (anbefalt)"
 StrCpy $Reinstall_OptionDowngrade "Nedgrader VLC med de tidligere innstillingene (anbefalt)"
-StrCpy $Reinstall_OptionComponents "Legg til/Fjern/Installer komponenter på ny"
+StrCpy $Reinstall_OptionComponents "Legg til/Fjern/Installér komponenter på ny"
 StrCpy $Reinstall_OptionAdvanced "Endre innstillinger (avansert)"
-StrCpy $Reinstall_OptionUninstall "Avinstaller VLC"
+StrCpy $Reinstall_OptionUninstall "Avinstallér VLC"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/polish.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/polish.nsh
index 82207c2..5d2afcf 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/languages/polish.nsh
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/polish.nsh
@@ -18,7 +18,7 @@ StrCpy $Desc_Section03 "Wtyczka VLC Mozilla i Mozilla Firefox"
 StrCpy $Desc_Section04 "Wtyczka VLC ActiveX"
 StrCpy $Desc_Section05 "Rejestracja VLC do odtwarzania p³yt DVD i CD"
 StrCpy $Desc_Section06 "Ustawia VLC media player jako domyœln¹ aplikacjê dla poszczególnego typu pliku"
-StrCpy $Desc_Section07 "Dodaje nowe pozycje do menu kontekstowego (\'Odtwórz w VLC\' i \'Dodaj do listy odtwarzania VLC\')"
+StrCpy $Desc_Section07 "Dodaje nowe pozycje do menu kontekstowego ('Odtwórz w VLC' i 'Dodaj do listy odtwarzania VLC')"
 StrCpy $Desc_Section08 "Usuwa ustawienia odtwarzacza VLC media player i pamiêci podrêcznej poprzednich instalacji"
 StrCpy $Name_Section91 "Odinstaluj"
 StrCpy $Name_Section92 "Wyczyœciæ pamiêæ podrêczn¹ i usun¹æ ustawienia"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/portuguese.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/portuguese.nsh
index 99b5871..631bcc7 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/languages/portuguese.nsh
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/portuguese.nsh
@@ -10,24 +10,24 @@ StrCpy $Name_SectionGroupAudio "Ficheiros de 
 StrCpy $Name_SectionGroupVideo "Ficheiros de Vídeo"
 StrCpy $Name_SectionGroupOther "Outros"
 StrCpy $Name_Section07 "Menus de Contexto"
-StrCpy $Name_Section08 "Apagar preferências e cache"
-StrCpy $Desc_Section01 "O reprodutor em si"
-StrCpy $Desc_Section02a "Adiciona um ícone ao seu menu inciar para fácil acesso"
-StrCpy $Desc_Section02b "Adiciona um ícone ao seu ambiente de trabalho para fácil acesso"
-StrCpy $Desc_Section03 "O plugin da Mozilla e Mozilla Firefox do VLC"
-StrCpy $Desc_Section04 "O plugin ActiveX do VLC"
+StrCpy $Name_Section08 "Apague as preferências e a cache"
+StrCpy $Desc_Section01 "O próprio reprodutor"
+StrCpy $Desc_Section02a "Adiciona um ícone ao seu menu inciar para um acesso fácil"
+StrCpy $Desc_Section02b "Adiciona um ícone ao seu ambiente de trabalho para um acesso fácil"
+StrCpy $Desc_Section03 "O plug-in do Mozilla e do Mozilla Firefox VLC"
+StrCpy $Desc_Section04 "O plug-in ActiveX VLC"
 StrCpy $Desc_Section05 "Registo da reprodução de DVD e CD"
-StrCpy $Desc_Section06 "Define o VLC media player como aplicação predefinida para os tipos de ficheiros especificados"
-StrCpy $Desc_Section07 "Adicionar itens ao menu de contexto (\'Reproduzir Com o VLC\' e \'Adicionar À Lista de Reprodução do VLC\')"
-StrCpy $Desc_Section08 "Apaga as preferências e ficheiros de cache de sobra das instalações anteriores do VLC media player"
+StrCpy $Desc_Section06 "Define o reprodutor de multimédia VLC como a aplicação predefinida para o tipo de ficheiro especificado"
+StrCpy $Desc_Section07 "Adicione os itens de menu de contexto ('Reproduzir Com o VLC' e 'Adicionar À Lista de Reprodução do VLC')"
+StrCpy $Desc_Section08 "Apaga as preferências e os vestígios dos ficheiros da cache das instalações anteriores do reprodutor de multimédia VLC"
 StrCpy $Name_Section91 "Desinstalar"
-StrCpy $Name_Section92 "Apagar preferências e cache"
-StrCpy $Desc_Section91 "Desinstalar o VLC media player e todos os seus componentes"
-StrCpy $Desc_Section92 "Apaga as preferências e ficheiros de cache do VLC media player"
+StrCpy $Name_Section92 "Apague as preferências e a cache"
+StrCpy $Desc_Section91 "Desinstale o reprodutor de multimédia VLC e todos os seus componentes"
+StrCpy $Desc_Section92 "Apaga as preferências e ficheiros da cache do reprodutor de multimédia VLC"
 StrCpy $ShellAssociation_Play "Reproduzir"
-StrCpy $ContextMenuEntry_PlayWith "Reproduzir com o VLC media player"
-StrCpy $ContextMenuEntry_AddToPlaylist "Adicionar para a Lista de Reprodução do VLC media player"
-StrCpy $Link_VisitWebsite "Visitar o Website do VideoLAN VLC media player"
+StrCpy $ContextMenuEntry_PlayWith "Reproduzir com o reprodutor de multimédia VLC"
+StrCpy $ContextMenuEntry_AddToPlaylist "Adicione à Lista de Reprodução do reprodutor de multimédia VLC"
+StrCpy $Link_VisitWebsite "Visitar o site da web do reprodutor de multimédia VLC VideoLAN"
 StrCpy $Name_InstTypeRecommended "Recomendada"
 StrCpy $Name_InstTypeMinimum "Mínima"
 StrCpy $Name_InstTypeFull "Completa"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/romanian.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/romanian.nsh
index c583601..29c94cc 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/languages/romanian.nsh
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/romanian.nsh
@@ -1,52 +1,56 @@
-StrCpy $Name_Section01 "Player-ul media (necesar)"
-StrCpy $Name_Section02a "Scurtãturã în meniul Start"
-StrCpy $Name_Section02b "Scurtãturã pe desktop"
-StrCpy $Name_Section03 "Plugin Mozilla"
+StrCpy $Name_Section01 "Media Player (necesar)"
+StrCpy $Name_Section02a "Scurtătură meniu de start"
+StrCpy $Name_Section02b "Scurtătură desktop"
+StrCpy $Name_Section34 "Pluginuri web"
+StrCpy $Name_Section03 "Mozilla plugin"
 StrCpy $Name_Section04 "Plugin ActiveX"
-StrCpy $Name_Section05 "Redare de discuri"
-StrCpy $Name_Section06 "Asocieri cu tipuri de fiºier"
-StrCpy $Name_SectionGroupAudio "Fiºiere audio"
-StrCpy $Name_SectionGroupVideo "Fiºiere video"
+StrCpy $Name_Section05 "Redare discuri"
+StrCpy $Name_Section06 "Asocieri cu tipuri de fișiere"
+StrCpy $Name_SectionGroupAudio "Fișiere Audio"
+StrCpy $Name_SectionGroupVideo "Fișiere Video"
 StrCpy $Name_SectionGroupOther "Altele"
-StrCpy $Name_Section07 "Meniuri contextuale"
-StrCpy $Name_Section08 "ªtergere preferinþe ºi cache"
-
-StrCpy $Desc_Section01 \
-  "Player-ul media însuºi"
-StrCpy $Desc_Section02a \
-  "Adaugã pictograme la meniul de start pentru acces facil"
-StrCpy $Desc_Section02b \
-  "Adaugã o pictogramã pe desktop pentru acces facil"
-StrCpy $Desc_Section03 \
-  "Pluginul VLC Mozilla ºi Mozilla Firefox"
-StrCpy $Desc_Section04 \
-  "Pluginul VLC ActiveX"
-StrCpy $Desc_Section05 \
-  "Înegistrare în sistem cu redarea de DVD ºi CD"
-StrCpy $Desc_Section06 \
-  "Stabileºte VLC media player ca aplicaþie implicitã pentru tipurile de fiºier specificate"
-StrCpy $Desc_Section07 \
-  "Adaugã elemente de meniu contextual („Redã cu VLC” ºi „Adaugã la lista de redare VLC”)"
-StrCpy $Desc_Section08 \
-  "ªterge preferinþele ºi cache-ul VLC media player rãmase de la instalãri precedente"
-
+StrCpy $Name_Section07 "Contextul meniuri"
+StrCpy $Name_Section08 "Ștergeți preferințele și cache-urile"
+StrCpy $Desc_Section01 "Media player în sine"
+StrCpy $Desc_Section02a "Adaugă pictograme în meniul Start pentru acces rapid"
+StrCpy $Desc_Section02b "Adaugă pictogramă pe desktop pentru un acces rapid"
+StrCpy $Desc_Section03 "VLC Mozilla și plugin-ul Mozilla Firefox"
+StrCpy $Desc_Section04 "Plugin-ul ActiveX VLC"
+StrCpy $Desc_Section05 "Înregistrare DVD-uri și CD-uri de redare"
+StrCpy $Desc_Section06 "Setați VLC media player ca aplicația implicită pentru tipul de fișier specificat"
+StrCpy $Desc_Section07 "Adăuga elemente de meniu (\"Redare cu VLC\" și \"Adăugare la Playlist-ul VLC\")"
+StrCpy $Desc_Section08 "Ștergeți VLC Media Player și preferințele fisierelor cache rămase de la instalațiile anterioare"
 StrCpy $Name_Section91 "Dezinstalare"
-StrCpy $Name_Section92 "ªtergere preferinþe ºi cache"
-
-StrCpy $Desc_Section91 \
-"Dezinstaleazã VLC media player ºi toate componentele lui"
-StrCpy $Desc_Section92 \
-"ªterge preferinþele VLC ºi fiºierele stocate în cache"
-
-StrCpy $ShellAssociation_Play "Redã"
-StrCpy $ContextMenuEntry_PlayWith "Redã cu VLC media player"
-StrCpy $ContextMenuEntry_AddToPlaylist "Adaugã la lista de redare VLC media player"
-
-StrCpy $Link_VisitWebsite "Vizitaþi saitul web VideoLAN VLC media player"
-
-StrCpy $Name_InstTypeRecommended "Recomandatã"
-StrCpy $Name_InstTypeMinimum "Minimalã"
-StrCpy $Name_InstTypeFull "Completã"
-
-StrCpy $Action_OnArrivalDVD "Redã filmul DVD"
-StrCpy $Action_OnArrivalAudioCD "Redã CD-ul audio"
+StrCpy $Name_Section92 "Ștergeți preferințele și cache-urile"
+StrCpy $Desc_Section91 "Dezinstalează VLC media player și toate componentele sale"
+StrCpy $Desc_Section92 "Ștergeți preferințele VLC Media Player și fișiere cache"
+StrCpy $ShellAssociation_Play "Redă"
+StrCpy $ContextMenuEntry_PlayWith "Redare cu VLC media player"
+StrCpy $ContextMenuEntry_AddToPlaylist "Adaugați la lista de redare VLC media player"
+StrCpy $Link_VisitWebsite "Vizitați website-ul VideoLAN VLC media player"
+StrCpy $Name_InstTypeRecommended "Recomandat"
+StrCpy $Name_InstTypeMinimum "Minim"
+StrCpy $Name_InstTypeFull "ÃŽntreg"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVD "Redă film DVD"
+StrCpy $Action_OnArrivalAudioCD "Redă CD audio"
+StrCpy $Action_OnArrivalVCDMovie "Redă film VCD"
+StrCpy $Action_OnArrivalSVCDMovie "Redă film SVCD"
+StrCpy $Action_OnArrivalVideoFiles "Redă fișiere video"
+StrCpy $Action_OnArrivalMusicFiles "Redă fișiere audio"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVDAudio "Redă DVD audio"
+StrCpy $License_NextText "Acum sunteți conștienți de drepturile dumneavoastră. Faceți clic pe Următorul pentru a continua."
+StrCpy $Detail_CheckProcesses "Se verifică procesele..."
+StrCpy $MessageBox_VLCRunning "VLC pare a fi în difuzate și va fi închis."
+StrCpy $MessageBox_VLCUnableToClose "Acest program de instalare nu a putut să închidă VLC-ul, vă rugăm să o faceți manual."
+StrCpy $MessageBox_InstallAborted "Instalare abandonată!"
+StrCpy $Reinstall_Headline "Deja instalat"
+StrCpy $Reinstall_HeadlineInstall "Alegeți modul în care doriți să instalați VLC."
+StrCpy $Reinstall_HeadlineMaintenance "Alegeți efectuarea opțiunii de întreținere"
+StrCpy $Reinstall_MessageOlder "O versiune mai veche a VLC este instalat pe sistem. Selectați operația pe care doriți să o efectuați și faceți clic pe Următorul pentru a continua."
+StrCpy $Reinstall_MessageNewer "O versiune mai nouă a VLC este deja instalată! Nu este recomandat să reveniți la o versiune mai veche. Selectați operația pe care doriți să o efectuați și faceți clic pe Următorul pentru a continua."
+StrCpy $Reinstall_MessageSame "VLC $ {VERSION} este deja instalat. Selectați operația pe care doriți să o efectuați și faceți clic pe Următorul pentru a continua."
+StrCpy $Reinstall_OptionUpgrade "Actualizare VLC folosind setările anterioare (recomandat)"
+StrCpy $Reinstall_OptionDowngrade "Revenire la versiune anterioare VLC folosind setările anterioare (recomandat)"
+StrCpy $Reinstall_OptionComponents "Adaugă/Elimină/Reinstalează componente"
+StrCpy $Reinstall_OptionAdvanced "Modificare setări (avansat)"
+StrCpy $Reinstall_OptionUninstall "Dezinstalează VLC"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/russian.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/russian.nsh
index 09c9976..52b5af3 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/languages/russian.nsh
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/russian.nsh
@@ -18,7 +18,7 @@ StrCpy $Desc_Section03 "
 StrCpy $Desc_Section04 "Ìîäóëü VLC ActiveX"
 StrCpy $Desc_Section05 "Ðåãèñòðàöèÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ CD è DVD"
 StrCpy $Desc_Section06 "Íàçíà÷èòü ìåäèàïëååð VLC ïðèëîæåíèåì ïî óìîë÷àíèþ äëÿ çàäàííîãî òèïà ôàéëîâ"
-StrCpy $Desc_Section07 "Äîáàâèòü ïóíêòû êîíòåêñòíîãî ìåíþ (\'Âîñïðîèçâåñòè ïðè ïîìîùè VLC\' è \'Äîáàâèòü â ñïèñîê âîñïðîèçâåäåíèÿ VLC\')"
+StrCpy $Desc_Section07 "Äîáàâèòü ïóíêòû êîíòåêñòíîãî ìåíþ ('Âîñïðîèçâåñòè ïðè ïîìîùè VLC' è 'Äîáàâèòü â ñïèñîê âîñïðîèçâåäåíèÿ VLC')"
 StrCpy $Desc_Section08 "Óäàëÿåò íàñòðîéêè è êýø VLC îò ïðîøëûõ óñòàíîâîê"
 StrCpy $Name_Section91 "Óäàëèòü"
 StrCpy $Name_Section92 "Î÷èñòèòü íàñòðîéêè è êýø"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/schinese.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/schinese.nsh
index 5abecc9..ad4941c 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/languages/schinese.nsh
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/schinese.nsh
@@ -18,7 +18,7 @@ StrCpy $Desc_Section03 "VLC Mozilla 
 StrCpy $Desc_Section04 "VLC ActiveX ²å¼þ"
 StrCpy $Desc_Section05 "DVD Óë CD »Ø·Å¹¦ÄÜ×¢²á"
 StrCpy $Desc_Section06 "½« VLC media player ÉèΪָ¶¨ÎļþÀàÐ͵ÄĬÈϳÌÐò"
-StrCpy $Desc_Section07 "Ìí¼Ó¿ì½Ý²Ëµ¥Ïî (\'ʹÓà VLC ²¥·Å\' Óë \'Ìí¼Óµ½ VLC ²¥·ÅÁбí\')"
+StrCpy $Desc_Section07 "Ìí¼Ó¿ì½Ý²Ëµ¥Ïî ('ʹÓà VLC ²¥·Å' Óë 'Ìí¼Óµ½ VLC ²¥·ÅÁбí')"
 StrCpy $Desc_Section08 "ɾ³ýÏÈÇ°°²×°°æ±¾ËùÁôÏ嵀 VLC media player Ê×Ñ¡ÏîÓ뻺´æÎļþ"
 StrCpy $Name_Section91 "жÔØ"
 StrCpy $Name_Section92 "ɾ³ýÊ×Ñ¡ÏîÓ뻺´æ"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/scottish_gaelic.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/scottish_gaelic.nsh
index 5221f71..19eec8f 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/languages/scottish_gaelic.nsh
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/scottish_gaelic.nsh
@@ -12,13 +12,13 @@ StrCpy $Name_SectionGroupOther "Eile"
 StrCpy $Name_Section07 "Clàran-taice co-theacsail"
 StrCpy $Name_Section08 "Sguab às na roghainnean is an tasgadan"
 StrCpy $Desc_Section01 "Cluicheadair nam meadhanan e fhèin."
-StrCpy $Desc_Section02a "Cuir ìomhaigheagan ris a\' chlàr-taice tòiseachaidh airson grad-inntrigeadh"
+StrCpy $Desc_Section02a "Cuir ìomhaigheagan ris a' chlàr-taice tòiseachaidh airson grad-inntrigeadh"
 StrCpy $Desc_Section02b "Cuir ìomhaigheagan air an deasg airson grad-inntrigeadh"
 StrCpy $Desc_Section03 "Plugan VLC airson Mozilla is Firefox"
 StrCpy $Desc_Section04 "Am plugan ActiveX"
 StrCpy $Desc_Section05 "Clàradh airson cluich DVDan is CDan"
-StrCpy $Desc_Section06 "Suidhichidh seo cluicheadair mheadhanan VLC mar an aplacaid bhunaiteach airson a leithid ud a dh\'fhaidhle."
-StrCpy $Desc_Section07 "Cuir buill cho-theacsail ris a\' chlàr-taice (\"Cluich le VLC\" agus \"Cuir ri liosta-chluiche VLC\")"
+StrCpy $Desc_Section06 "Suidhichidh seo cluicheadair mheadhanan VLC mar an aplacaid bhunaiteach airson a leithid ud a dh'fhaidhle."
+StrCpy $Desc_Section07 "Cuir buill cho-theacsail ris a' chlàr-taice (\"Cluich le VLC\" agus \"Cuir ri liosta-chluiche VLC\")"
 StrCpy $Desc_Section08 "Sguabaidh seo às roghainnean is faidhlichean san tasgadan aig VLC a tha air fhàgail o stàlaidhean roimhe"
 StrCpy $Name_Section91 "Dì-stàlaich"
 StrCpy $Name_Section92 "Sguab ås na roghainnean is an tasgadan"
@@ -39,18 +39,18 @@ StrCpy $Action_OnArrivalVideoFiles "Cluich faidhlichean video"
 StrCpy $Action_OnArrivalMusicFiles "Cluich faidhlichean fuaime"
 StrCpy $Action_OnArrivalDVDAudio "Cluich DVD fuaime"
 StrCpy $License_NextText "Tha thu eòlach air do chòraichean a-nis. Briog air \"Air adhart\" airson leantainn air adhart."
-StrCpy $Detail_CheckProcesses "A\' sgrùdadh an adhartais..."
-StrCpy $MessageBox_VLCRunning "Tha coltas gu bheil VLC a\' dol agus thèid a dhùnadh an-dràsta."
-StrCpy $MessageBox_VLCUnableToClose "Cha b\' urrainn dhan stàlaichear VLC a dhùnadh, feuch is dùin e thu fhèin."
+StrCpy $Detail_CheckProcesses "A' sgrùdadh an adhartais..."
+StrCpy $MessageBox_VLCRunning "Tha coltas gu bheil VLC a' dol agus thèid a dhùnadh an-dràsta."
+StrCpy $MessageBox_VLCUnableToClose "Cha b' urrainn dhan stàlaichear VLC a dhùnadh, feuch is dùin e thu fhèin."
 StrCpy $MessageBox_InstallAborted "Sguireadh dhen stàladh!"
 StrCpy $Reinstall_Headline "Air a stàladh mu thràth"
 StrCpy $Reinstall_HeadlineInstall "Cuir romhad mar a stàlaichear VLC dhut."
 StrCpy $Reinstall_HeadlineMaintenance "Tagh an obair-ghlèidhidh a tha ri dhèanamh."
 StrCpy $Reinstall_MessageOlder "Tha tionndadh nas sine de VLC stàlaichte air an t-siostam agad. Tagh an gnìomh a bu toigh leat dèanamh is briog air \"Air adhart\" gus leantainn air adhart."
-StrCpy $Reinstall_MessageNewer "Tha tionndadh nas ùire de VLC stàlaichte mu thràth! Cha mholamaid dhut tionndadh nas sine a chur \'na àite. Tagh an gnìomh a bu toigh leat dèanamh is briog air \"Air adhart\" gus leantainn air adhart."
+StrCpy $Reinstall_MessageNewer "Tha tionndadh nas ùire de VLC stàlaichte mu thràth! Cha mholamaid dhut tionndadh nas sine a chur 'na àite. Tagh an gnìomh a bu toigh leat dèanamh is briog air \"Air adhart\" gus leantainn air adhart."
 StrCpy $Reinstall_MessageSame "Tha VLC ${VERSION} air a stàladh mu thràth. Tagh an gnìomh a bu toigh leat dèanamh is briog air \"Air adhart\" gus leantainn air adhart."
-StrCpy $Reinstall_OptionUpgrade "Àrdaich VLC, a\' cleachdadh nan seann-roghainnean (mholamaid seo)"
-StrCpy $Reinstall_OptionDowngrade "Ìslich VLC a\' cleachdadh nan seann-roghainnean (mholamaid seo)"
+StrCpy $Reinstall_OptionUpgrade "Àrdaich VLC, a' cleachdadh nan seann-roghainnean (mholamaid seo)"
+StrCpy $Reinstall_OptionDowngrade "Ìslich VLC a' cleachdadh nan seann-roghainnean (mholamaid seo)"
 StrCpy $Reinstall_OptionComponents "Cuir ris/Thoir air falbh/Ath-stàlaich co-phàirtean"
 StrCpy $Reinstall_OptionAdvanced "Atharraich na roghainnean (adhartach)"
 StrCpy $Reinstall_OptionUninstall "Dì-stàlaich VLC"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/sinhala.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/sinhala.nsh
new file mode 100644
index 0000000..9b3193e
--- /dev/null
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/sinhala.nsh
@@ -0,0 +1,56 @@
+StrCpy $Name_Section01 "මාධ්‍ය වාදකය (අවශ්‍යයි)"
+StrCpy $Name_Section02a "ආරම්භක මෙනුවේ කෙටිමඟ"
+StrCpy $Name_Section02b "වැඩතලයේ කෙටිමඟ"
+StrCpy $Name_Section34 "ජාල ප්ලගීන"
+StrCpy $Name_Section03 "මොසිල්ලා ප්ලගීනය"
+StrCpy $Name_Section04 "ActiveX ප්ලගීනය"
+StrCpy $Name_Section05 "තැටි පිළිවැයීම "
+StrCpy $Name_Section06 "ගොනු වර්ග සංඝටන"
+StrCpy $Name_SectionGroupAudio "ශ්‍රව්‍ය ගොනු"
+StrCpy $Name_SectionGroupVideo "විදෘශ්‍ය ගොනු"
+StrCpy $Name_SectionGroupOther "වෙනත්"
+StrCpy $Name_Section07 "සන්දර්භ මෙනු"
+StrCpy $Name_Section08 "අභිරුචීන් සහ කෑෂය මකන්න"
+StrCpy $Desc_Section01 "මාධ්‍ය වාදකය විසින්ම"
+StrCpy $Desc_Section02a "පහසු ප්‍රවේශයක් සඳහා ඔබේ ආරම්භක මෙනුවට නිරූපක එක් කරයි"
+StrCpy $Desc_Section02b "පහසු ප්‍රවේශයක් සඳහා ඔබේ වැඩතලයට නිරූපකයක් එක් කරයි"
+StrCpy $Desc_Section03 "VLC මොසිල්ලා සහ මොසිල්ලා ෆයර්ෆොක්ස් ප්ලගීනය"
+StrCpy $Desc_Section04 "VLC ActiveX ප්ලගීනය"
+StrCpy $Desc_Section05 "ඩීවීඩී සහ සීඩී පිළිවැයිම් ලියාපදිංචිය"
+StrCpy $Desc_Section06 "විශේෂිත ගොනු වර්ගය සඳහා VLC මාධ්‍ය වාදකය පෙරනිමි වැඩසටහන ලෙස සකසයි"
+StrCpy $Desc_Section07 "සන්දර්භ මෙනු අයිතමයන් එක් කරන්න ('VLC සමඟ වයන්න' සහ 'VLC වාදනලැයිස්තුවට එක් කරන්න')"
+StrCpy $Desc_Section08 "පෙර ස්ථාපනයන්ගෙන් ඉතිරි වූ VLC මාධ්‍ය වදකයේ අභිරුචීන් සහ කෑෂිත ගොනු මකාලයි."
+StrCpy $Name_Section91 "අස්ථාපනය"
+StrCpy $Name_Section92 "අභිරුචීන් සහ කෑෂය මකන්න"
+StrCpy $Desc_Section91 "VLC මාධ්‍ය වාදකය සහ එහි සියලුම සංරචක අස්ථාපනය කරන්න"
+StrCpy $Desc_Section92 "VLC මාධ්‍ය වදකයේ අභිරුචීන් සහ කෑෂිත ගොනු මකාලයි."
+StrCpy $ShellAssociation_Play "වයන්න"
+StrCpy $ContextMenuEntry_PlayWith "VLC මාධ්‍ය වාදකය සමඟ වයන්න"
+StrCpy $ContextMenuEntry_AddToPlaylist "VLC මාධ්‍ය වාදකයයේ වාදනලැයිස්තුව වෙත එක් කරන්න"
+StrCpy $Link_VisitWebsite "VideoLAN VLC මාධ්‍ය වාදකයේ අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න"
+StrCpy $Name_InstTypeRecommended "නිර්දේශිත"
+StrCpy $Name_InstTypeMinimum "අවම"
+StrCpy $Name_InstTypeFull "පූර්ණ"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVD "ඩීවීඩී චිත්‍රපටියක් වයන්න"
+StrCpy $Action_OnArrivalAudioCD "ශ්‍රව්‍ය තැටියක් වයන්න"
+StrCpy $Action_OnArrivalVCDMovie "වීසීඩී චිත්‍රපටියක් වයන්න"
+StrCpy $Action_OnArrivalSVCDMovie "එස්වීසීඩී චිත්‍රපටියක් වයන්න"
+StrCpy $Action_OnArrivalVideoFiles "විදෘශ්‍ය ගොනු වයන්න"
+StrCpy $Action_OnArrivalMusicFiles "ශ්‍රව්‍ය ගොනු වයන්න"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVDAudio "ශ්‍රව්‍ය ඩීවීඩී වයන්න"
+StrCpy $License_NextText "ඔබ දැන් ඔබේ හිමිකම් දනී. ඉදිරියට යාමට ඊළඟ ඔබන්න."
+StrCpy $Detail_CheckProcesses "ක්‍රියාවලීන් පරික්ෂා කරමින්..."
+StrCpy $MessageBox_VLCRunning "VLC ධාවනය වන බවට පෙනී යන අතර දැන් වැසෙනු ඇත."
+StrCpy $MessageBox_VLCUnableToClose "මෙම ස්ථාපකය හට VLC වසාලිය නොහැක, කරුණාකර එය හස්තීයව සිදු කරන්න."
+StrCpy $MessageBox_InstallAborted "ස්ථාපනය රුද්ධයි!"
+StrCpy $Reinstall_Headline "දැනටමත් ස්ථාපිතයි"
+StrCpy $Reinstall_HeadlineInstall "VLC ඔබට ස්ථාපනය කල යුත්තේ කෙසේදැයි තෝරන්න"
+StrCpy $Reinstall_HeadlineMaintenance "ඉටු කිරීම සඳහා නඩත්තු විකල්පයක් තෝරන්න"
+StrCpy $Reinstall_MessageOlder "VLC හී පැරණි අනුවාදයක් ඔබේ පද්ධතියේ ස්ථාපිත කොට ඇත. ඔබට ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය මෙහෙයුම තෝරාගෙන ඊළඟ ක්ලික් කරන්න."
+StrCpy $Reinstall_MessageNewer "VLC හී නවතම අනුවාදයක් දැනටමත් ස්ථාපිත කොට ඇත! පැරණි අනුවාදයකට පහත හෙලීමට ඔබට නිර්දේශ නොකරයි. ඔබට ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය මෙහෙයුම තෝරාගෙන ඊළඟ ක්ලික් කරන්න."
+StrCpy $Reinstall_MessageSame "VLC ${VERSION} දැනටමත් ස්ථාපිතයි. ඔබට ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය මෙහෙයුම තෝරාගෙන ඊළඟ ක්ලික් කරන්න."
+StrCpy $Reinstall_OptionUpgrade "පෙර සැකසුම් මඟින් VLC උසස් කරන්න (නිර්දේශිතයි)"
+StrCpy $Reinstall_OptionDowngrade "පෙර සැකසුම් මඟින් VLC පහත් කරන්න (නිර්දේශිතයි)"
+StrCpy $Reinstall_OptionComponents "සංරචක එක් කරන්න/ඉවත් කරන්න/යළි ස්ථාපනය කරන්න"
+StrCpy $Reinstall_OptionAdvanced "සැකසුම් වෙනස් කරන්න (සංකීර්ණ)"
+StrCpy $Reinstall_OptionUninstall "VLC අස්ථාපනය කරන්න"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/slovak.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/slovak.nsh
index c9ca939..867fa13 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/languages/slovak.nsh
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/slovak.nsh
@@ -18,7 +18,7 @@ StrCpy $Desc_Section03 "Pr
 StrCpy $Desc_Section04 "Prídavný modul pre ActiveX"
 StrCpy $Desc_Section05 "Zaregistruje program ako prehrávaè DVD a CD"
 StrCpy $Desc_Section06 "Nastaví prehrávaè VLC Media Player ako predvolenú aplikáciu pre špecifikovaný typ súboru"
-StrCpy $Desc_Section07 "Pridá položky kontextového menu (\'Prehra v programe VLC\' a \'Prida do playlistu programu VLC\')"
+StrCpy $Desc_Section07 "Pridá položky kontextového menu ('Prehra v programe VLC' a 'Prida do playlistu programu VLC')"
 StrCpy $Desc_Section08 "Vymaže nastavenia prehrávaèa VLC media player a vyrovnávaciu pamä z predchádzajúcich inštalácií"
 StrCpy $Name_Section91 "Odinštalova"
 StrCpy $Name_Section92 "Vymaza nastavenia a vyrovnávaciu pamä"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/swedish.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/swedish.nsh
index 5c26ad4..ef3f1e8 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/languages/swedish.nsh
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/swedish.nsh
@@ -1,9 +1,9 @@
 StrCpy $Name_Section01 "Mediaspelare (nödvändig)"
 StrCpy $Name_Section02a "Genväg på startmenyn"
 StrCpy $Name_Section02b "Genväg på skrivbordet"
-StrCpy $Name_Section34 "Webbtillägg"
-StrCpy $Name_Section03 "Mozilla-tillägg"
-StrCpy $Name_Section04 "ActiveX-tillägg"
+StrCpy $Name_Section34 "Webbinsticksmoduler"
+StrCpy $Name_Section03 "Mozilla-insticksmodul"
+StrCpy $Name_Section04 "ActiveX-insticksmodul"
 StrCpy $Name_Section05 "Skivuppspelning"
 StrCpy $Name_Section06 "Filtypsassociationer"
 StrCpy $Name_SectionGroupAudio "Ljudfiler"
@@ -14,12 +14,12 @@ StrCpy $Name_Section08 "Radera inst
 StrCpy $Desc_Section01 "Själva mediaspelaren"
 StrCpy $Desc_Section02a "Lägger till ikoner till din startmeny för enkel åtkomst"
 StrCpy $Desc_Section02b "Lägger till en ikon till ditt skrivbord för enkel åtkomst"
-StrCpy $Desc_Section03 "VLC-tillägg för Mozilla Firefox"
-StrCpy $Desc_Section04 "VLC-tillägg för ActiveX"
+StrCpy $Desc_Section03 "VLC-insticksmodul för Mozilla Firefox"
+StrCpy $Desc_Section04 "VLC-insticksmodul för ActiveX"
 StrCpy $Desc_Section05 "Uppspelningsregistrering för DVD och CD"
-StrCpy $Desc_Section06 "Anger VLC media player som standardprogram för de valda filtyperna"
-StrCpy $Desc_Section07 "Lägger till objekt i högerklicksmenyn (\'Spela upp med VLC\' och \'Lägg till i VLCs spellista\')"
-StrCpy $Desc_Section08 "Tar bort inställningar och cachefiler som lämnats kvar från tidigare installationer av VLC media player"
+StrCpy $Desc_Section06 "Ställer in VLC media player som standardprogram för de valda filtyperna"
+StrCpy $Desc_Section07 "Lägger till objekt i högerklicksmenyn ('Spela upp med VLC' och 'Lägg till i VLCs spellista')"
+StrCpy $Desc_Section08 "Raderar inställningar och cachefiler som lämnats kvar från tidigare installationer av VLC media player"
 StrCpy $Name_Section91 "Avinstallera"
 StrCpy $Name_Section92 "Radera inställningar och cache"
 StrCpy $Desc_Section91 "Avinstallera VLC media player och alla dess komponenter"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/thai.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/thai.nsh
index 5c9d218..67bb283 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/languages/thai.nsh
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/thai.nsh
@@ -18,7 +18,7 @@ StrCpy $Desc_Section03 "
 StrCpy $Desc_Section04 "»ÅÑê¡ÍÔ¹¢Í§ VLC ActiveX"
 StrCpy $Desc_Section05 "¡Ó˹´¡ÒÃãªé§Ò¹¡ÒÃàÅè¹ DVD áÅÐ CD"
 StrCpy $Desc_Section06 "µÑé§â»Ãá¡ÃÁàÅè¹Ê×èÍ VLC ãËéà»ç¹â»Ãá¡ÃÁÊÓËÃѺãªé§Ò¹»ÃÐàÀ·á¿éÁ·ÕèÃкØ"
-StrCpy $Desc_Section07 "à¾ÔèÁÃÒ¡ÒÃàÁ¹ÙàÅ×Í¡ãªé (\'àÅè¹´éÇ VLC\' and \'à¾ÔèÁä»Âѧ¼Ñ§àÅ蹢ͧ VLC\')"
+StrCpy $Desc_Section07 "à¾ÔèÁÃÒ¡ÒÃàÁ¹ÙàÅ×Í¡ãªé ('àÅè¹´éÇ VLC' and 'à¾ÔèÁä»Âѧ¼Ñ§àÅ蹢ͧ VLC')"
 StrCpy $Desc_Section08 "źá¿éÁ¤èÒ»ÃѺáµè§áÅÐᤪ ¢Í§â»Ãá¡ÃÁàÅè¹Ê×èÍ VLC ·ÕèàËÅ×Í·Ôé§äÇé¨Ò¡¡ÒõԴµÑé§ã¹¤ÃÑ駡è͹"
 StrCpy $Name_Section91 "¶Í´¶Í¹"
 StrCpy $Name_Section92 "ź¤èÒ»ÃѺáµè§áÅÐᤪ"
@@ -38,9 +38,9 @@ StrCpy $Action_OnArrivalSVCDMovie "
 StrCpy $Action_OnArrivalVideoFiles "àÅè¹á¿éÁÇÕ´Ô·Ñȹì"
 StrCpy $Action_OnArrivalMusicFiles "àÅè¹á¿éÁàÊÕ§"
 StrCpy $Action_OnArrivalDVDAudio "àÅè¹ DVD à¾Å§"
-StrCpy $License_NextText "¤Ø³µÃÐ˹ѡã¹ÊÔ·¸Ôì¡ÒÃãªé§Ò¹´éÒ¹µèÒ§æ áÅéÇ ¡´ \'¶Ñ´ä»\' à¾×èÍ·ÓµèÍ "
+StrCpy $License_NextText "¤Ø³ä´éµÃÐ˹ѡã¹ÊÔ·¸Ôì¡ÒÃãªé§Ò¹´éÒ¹µèÒ§æ áÅéÇ ¡´ '¶Ñ´ä»' à¾×èÍ·ÓµèÍ "
 StrCpy $Detail_CheckProcesses "¡ÓÅѧµÃǨÊͺ¡Ãкǹ¡ÒÃ..."
-StrCpy $MessageBox_VLCRunning "µÃǨ¾ºÇèÒ VLC ¡ÓÅѧ·Ó§Ò¹ÍÂÙè áÅШлԴ¡ÒÃãªé§Ò¹ã¹ºÑ´¹Õé"
+StrCpy $MessageBox_VLCRunning "µÃǨ¾ºÇèÒ VLC ¡ÓÅѧ·Ó§Ò¹ÍÂÙè áÅÐä´é·Ó¡ÒûԴ¡ÒÃãªé§Ò¹áÅéÇ"
 StrCpy $MessageBox_VLCUnableToClose "µÑǵԴµÑ駹ÕéäÁèÊÒÁÒö»Ô´ VLC ä´é ¡ÃسһԴÁѹàͧ´éÇÂ"
 StrCpy $MessageBox_InstallAborted "¡àÅÔ¡¡ÒõԴµÑé§!"
 StrCpy $Reinstall_Headline "µÔ´µÑé§àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/traditional_chinese.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/traditional_chinese.nsh
new file mode 100644
index 0000000..285ed84
--- /dev/null
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/traditional_chinese.nsh
@@ -0,0 +1,56 @@
+StrCpy $Name_Section01 "´CÅé¼½©ñ¾¹ (¥²­n)"
+StrCpy $Name_Section02a "¶}©l¥\¯àªí±¶®|"
+StrCpy $Name_Section02b "®à­±±¶®|"
+StrCpy $Name_Section34 "ºô­¶¥~±¾"
+StrCpy $Name_Section03 "Moziila ¥~±¾"
+StrCpy $Name_Section04 "ActiveX ¥~±¾"
+StrCpy $Name_Section05 "¥úºÐ¼½©ñ"
+StrCpy $Name_Section06 "ÀÉ®×Ãþ«¬ÃöÁp"
+StrCpy $Name_SectionGroupAudio "­µ°TÀÉ®×"
+StrCpy $Name_SectionGroupVideo "µø°TÀÉ®×"
+StrCpy $Name_SectionGroupOther "¨ä¥L"
+StrCpy $Name_Section07 "¥kÁä¿ï³æ"
+StrCpy $Name_Section08 "§R°£°¾¦n³]©w»P§Ö¨ú"
+StrCpy $Desc_Section01 "´CÅé¼½©ñ¾¹¥»Åé"
+StrCpy $Desc_Section02a "¦b¶}©l¥\¯àªí·s¼W±Ò°Ê¹Ï¥Ü¥H§Q¦s¨ú"
+StrCpy $Desc_Section02b "¦b®à­±·s¼W¹Ï¥Ü¥H§Q¦s¨ú"
+StrCpy $Desc_Section03 "VLC Mozilla »P Mozilla Firefox ¥~±¾"
+StrCpy $Desc_Section04 "VLC ActiveX ¥~±¾"
+StrCpy $Desc_Section05 "µù¥U DVD »P CD ¼½©ñ"
+StrCpy $Desc_Section06 "³]©w VLC ´CÅé¼½©ñ¾¹¬°¯S©wÀÉ®×Ãþ«¬ªº¹w³]µ{¦¡"
+StrCpy $Desc_Section07 "·s¼W¥kÁä¿ï³æ¶µ¥Ø (¡u¥H VLC ¼½©ñ¡v»P¡u·s¼W¦Ü VLC ¼½©ñ²M³æ¡v)"
+StrCpy $Desc_Section08 "§R°£¤W¤@­Ó VLC ´CÅé¼½©ñ¾¹¦w¸Ë¯d¤U¨Óªº°¾¦n³]©w»P§Ö¨ú"
+StrCpy $Name_Section91 "²¾°£"
+StrCpy $Name_Section92 "§R°£°¾¦n³]©w»P§Ö¨ú"
+StrCpy $Desc_Section91 "²¾°£ VLC ´CÅé¼½©ñ¾¹»P©Ò¦³¤¸¥ó"
+StrCpy $Desc_Section92 "§R°£ VLC ´CÅé¼½©ñ¾¹°¾¦n³]©w»P§Ö¨ú"
+StrCpy $ShellAssociation_Play "¼½©ñ"
+StrCpy $ContextMenuEntry_PlayWith "¥H VLC ´CÅé¼½©ñ¾¹¼½©ñ"
+StrCpy $ContextMenuEntry_AddToPlaylist "·s¼W¦Ü VLC ´CÅé¼½©ñ¾¹ªº¼½©ñ²M³æ"
+StrCpy $Link_VisitWebsite "«e©¹ the VideoLAN VLC ´CÅé¼½©ñ¾¹ºô¯¸"
+StrCpy $Name_InstTypeRecommended "«Øijªº¦w¸Ë"
+StrCpy $Name_InstTypeMinimum "³Ì¤p¤Æ¦w¸Ë"
+StrCpy $Name_InstTypeFull "§¹¾ã¦w¸Ë"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVD "¼½©ñ DVD ¹q¼v"
+StrCpy $Action_OnArrivalAudioCD "¼½©ñ­µ¼Ö CD"
+StrCpy $Action_OnArrivalVCDMovie "¼½©ñ VCD ¹q¼v"
+StrCpy $Action_OnArrivalSVCDMovie "¼½©ñ SVCD ¹q¼v"
+StrCpy $Action_OnArrivalVideoFiles "¼½©ñµø°TÀÉ®×"
+StrCpy $Action_OnArrivalMusicFiles "¼½©ñ­µ°TÀÉ®×"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVDAudio "¼½©ñ­µ°T DVD"
+StrCpy $License_NextText "±z¤w¸g³Q§iª¾±zªºÅv¤O¤F¡A½Ð«ö¤U¤@¨B¥HÄ~Äò"
+StrCpy $Detail_CheckProcesses "°õ¦æÀˬd¤¤..."
+StrCpy $MessageBox_VLCRunning "VLC ¦ü¥G¥¿¦b°õ¦æ¤¤¥B±N³QÃö³¬"
+StrCpy $MessageBox_VLCUnableToClose "¦w¸Ëµ{¦¡µLªk¶¶§QÃö³¬ VLC¡A½Ð¤â°ÊÃö³¬¡C"
+StrCpy $MessageBox_InstallAborted "¤¤¤î¦w¸Ë¡I"
+StrCpy $Reinstall_Headline "¤w¦w¸Ë"
+StrCpy $Reinstall_HeadlineInstall "½Ð¿ï¾Ü±z­n¦p¦ó¦w¸Ë VLC¡C"
+StrCpy $Reinstall_HeadlineMaintenance "½Ð¿ï¾Ü­n°õ¦æªººûÅ@¿ï¶µ¡C"
+StrCpy $Reinstall_MessageOlder "±zªº¨t²Î¤W¤w¦w¸Ë¤Fªºª©¥»¡A½Ð¿ï¾Ü¤@­Ó±z­n°õ¦æªº°Ê§@¨Ã«ö¤U¤@¨B¥HÄ~Äò¡C"
+StrCpy $Reinstall_MessageNewer "·sª©ªº VLC ¤w¸g¦w¸Ë¡I§Ú­Ì¤£«Øij±z­°¯Å¨ìª©¡A½Ð¿ï¾Ü¤@­Ó±z­n°õ¦æªº°Ê§@¨Ã«ö¤U¤@¨B¥HÄ~Äò¡C"
+StrCpy $Reinstall_MessageSame "VLC ª©¸¹ ${VERSION} ¤w¦w¸Ë¡A½Ð¿ï¾Ü¤@­Ó±z­n°õ¦æªº°Ê§@¨Ã«ö¤U¤@¨B¥HÄ~Äò¡C"
+StrCpy $Reinstall_OptionUpgrade "¨Ï¥Î¤§«eªº³]©w­È§ó·s VLC («Øij¿ï¶µ)"
+StrCpy $Reinstall_OptionDowngrade "¨Ï¥Î¤§«eªº³]©w­È­°¯Å VLC («Øij¿ï¶µ)"
+StrCpy $Reinstall_OptionComponents "·s¼W/²¾°£/­«·s¦w¸Ë ¤¸¥ó"
+StrCpy $Reinstall_OptionAdvanced "­×§ï³]©w (¶i¶¥)"
+StrCpy $Reinstall_OptionUninstall "²¾°£ VLC"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/turkish.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/turkish.nsh
index 9b5e74f..7c9b63f 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/languages/turkish.nsh
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/turkish.nsh
@@ -18,7 +18,7 @@ StrCpy $Desc_Section03 "VLC Mozilla ve Mozilla Firefox eklentisi"
 StrCpy $Desc_Section04 "VLC ActiveX eklentisi"
 StrCpy $Desc_Section05 "DVD ve CD oynatma kaydý"
 StrCpy $Desc_Section06 "VLC ortam oynatýcýyý belirtilen dosya tipleri için varsayýlan uygulama olarak atar"
-StrCpy $Desc_Section07 "Kýsayol menüsü ögelerini ekler (\'VLC ile Oynatýn\' ve \'VLC Oynatma Listesine Ekleyin\')"
+StrCpy $Desc_Section07 "Kýsayol menüsü ögelerini ekler ('VLC ile Oynatýn' ve 'VLC Oynatma Listesine Ekleyin')"
 StrCpy $Desc_Section08 "Önceki kurulumlardan kalan VLC ortam oynatýcý ayarlarýný ve önbellek dosyalarýný temizler"
 StrCpy $Name_Section91 "Kaldýrýn"
 StrCpy $Name_Section92 "Ayarlar ve önbellek temizlensin"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/ukrainian.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/ukrainian.nsh
index eaf5a9e..04c4227 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/languages/ukrainian.nsh
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/ukrainian.nsh
@@ -1,4 +1,4 @@
-StrCpy $Name_Section01 "Ìåä³àïðîãðàâà÷ (îáîâ\'ÿçêîâèé)"
+StrCpy $Name_Section01 "Ìåä³àïðîãðàâà÷ (îáîâ'ÿçêîâèé)"
 StrCpy $Name_Section02a "ßðëèê ó ìåíþ „Ïóñê“"
 StrCpy $Name_Section02b "ßðëèê íà ðîáî÷îìó ñòîë³"
 StrCpy $Name_Section34 "Âåá-ìîäóëü"
@@ -18,7 +18,7 @@ StrCpy $Desc_Section03 "
 StrCpy $Desc_Section04 "Ìîäóëü VLC ActiveX"
 StrCpy $Desc_Section05 "Ðåºñòðàö³ÿ â³äòâîðåííÿ DVD òà CD"
 StrCpy $Desc_Section06 "Óñòàíîâëþº ìåä³àïðîãðàâà÷ VLC ÿê òèïîâó ïðîãðàìó äëÿ âêàçàíîãî òèïó ôàéë³â"
-StrCpy $Desc_Section07 "Äîäàòè åëåìåíòè êîíòåêñòíîãî ìåíþ (\'³äòâîðèòè ç VLC\' and \'Äîäàòè äî ñïèñêó â³äòâîðåííÿ VLC\')"
+StrCpy $Desc_Section07 "Äîäàòè åëåìåíòè êîíòåêñòíîãî ìåíþ ('³äòâîðèòè ç VLC' and 'Äîäàòè äî ñïèñêó â³äòâîðåííÿ VLC')"
 StrCpy $Desc_Section08 "Âèëó÷ຠíàëàøòóâàííÿ ìåä³àïðîãðàâà÷à VLC òà ôàéëè êåøó, ÿê³ çàëèøèëèñÿ â³ä ïîïåðåäí³õ ³íñòàëÿö³é"
 StrCpy $Name_Section91 "Âèäàëèòè"
 StrCpy $Name_Section92 "Âèëó÷èòè íàëàøòóâàííÿ ³ êåø"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/uzbek.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/uzbek.nsh
new file mode 100644
index 0000000..9fb0ab8
--- /dev/null
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/uzbek.nsh
@@ -0,0 +1,56 @@
+StrCpy $Name_Section01 "Media pleyeri (talab etiladi)"
+StrCpy $Name_Section02a "Boshlash menyusi yorlig'i"
+StrCpy $Name_Section02b "Ishchi stoli yorlig'i"
+StrCpy $Name_Section34 "Veb-plaginlar"
+StrCpy $Name_Section03 "Mozilla plagini"
+StrCpy $Name_Section04 "ActiveX plagini"
+StrCpy $Name_Section05 "Disklarni ijro ettirish"
+StrCpy $Name_Section06 "Fayl turlari"
+StrCpy $Name_SectionGroupAudio "Audio fayllar"
+StrCpy $Name_SectionGroupVideo "Video fayllar"
+StrCpy $Name_SectionGroupOther "Boshqa"
+StrCpy $Name_Section07 "Kontekst menyular"
+StrCpy $Name_Section08 "Sozlashlarni va keshni o'chirish"
+StrCpy $Desc_Section01 "Media pleyerning o‘zi"
+StrCpy $Desc_Section02a "Oson foydalanish uchun nishonchalarni \"Boshlash\" menyusiga qo‘shadi"
+StrCpy $Desc_Section02b "Oson ishga tushirish uchun ish stolingizga nishonchani qo‘shadi."
+StrCpy $Desc_Section03 "VLC Mozilla va Mozilla Firefox plagini"
+StrCpy $Desc_Section04 "VLC ActiveX plagini"
+StrCpy $Desc_Section05 "DVD va CD’larni ijro etishni ro‘yxatdan o‘tkazish"
+StrCpy $Desc_Section06 "VLC media pleyerni ko‘rsatilgan turdagi fayllar uchun standart dastur sifatida o‘rnatadi"
+StrCpy $Desc_Section07 "Menyu bandi matni qo‘shing (VLC bilan ijro etish va 'VLC ijro ro‘yxatiga qo‘shish')"
+StrCpy $Desc_Section08 "VLC media pleyer sozlamalari va oldingi o‘rnatishlga tegishli kesh fayllarini o‘chiradi"
+StrCpy $Name_Section91 "Olib tashlash"
+StrCpy $Name_Section92 "Sozlamalar va keshni o‘chirish"
+StrCpy $Desc_Section91 "VLC media pleyer va uning barcha komponentlarini o‘chirish"
+StrCpy $Desc_Section92 "VLC media pleyer sozlamalari va kesh fayllarini o‘chiradi"
+StrCpy $ShellAssociation_Play "Ijro etish"
+StrCpy $ContextMenuEntry_PlayWith "VLC media pleyer bilan qo‘yish"
+StrCpy $ContextMenuEntry_AddToPlaylist "VLC media pleyer ijro ro‘yxatiga qo‘shish"
+StrCpy $Link_VisitWebsite "VideoLAN VLC media pleyer veb sahifasiga tashrif buyuring"
+StrCpy $Name_InstTypeRecommended "Tavsiya etilgan"
+StrCpy $Name_InstTypeMinimum "Minimum"
+StrCpy $Name_InstTypeFull "To‘liq"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVD "DVD filmni qo‘yish"
+StrCpy $Action_OnArrivalAudioCD "Audio CD qo‘yish"
+StrCpy $Action_OnArrivalVCDMovie "VCD filmni qo‘yish"
+StrCpy $Action_OnArrivalSVCDMovie "SVCD filmni qo‘yish"
+StrCpy $Action_OnArrivalVideoFiles "Video fayllarni qo‘yish"
+StrCpy $Action_OnArrivalMusicFiles "Audio fayllarni qo‘yish"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVDAudio "DVD audion qo‘yish"
+StrCpy $License_NextText "Siz o‘z huquqlaringiz bo‘yicha haqsiz. Davom etish uchun \"Keyingi\" tugmasini bosing."
+StrCpy $Detail_CheckProcesses "Jarayonlar tekshirilmoqda..."
+StrCpy $MessageBox_VLCRunning "VLC ishga tushirilganga o‘xhaydi, shuning uchun hozir yopiladi."
+StrCpy $MessageBox_VLCUnableToClose "Ushbu o‘rnatgich VLC’ni yopa olmaydi. Buni o‘zingiz amalga oshiring."
+StrCpy $MessageBox_InstallAborted "O‘rnatish bekor qilindi!"
+StrCpy $Reinstall_Headline "Allaqachon o‘rnatilgan"
+StrCpy $Reinstall_HeadlineInstall "VLC’ni qanday usulda o‘rnatish kerakligini tanlang."
+StrCpy $Reinstall_HeadlineMaintenance "Bajarish uchun asosiy sozlamalarni tanlang."
+StrCpy $Reinstall_MessageOlder "Tizimingizda VLC’ning eskiroq versiyasi o‘rnatilgan. Amalga oshirish kerak bo‘lgan jarayonni tanlang va davom etish uchun \"Keyingi\" tugmasini bosing."
+StrCpy $Reinstall_MessageNewer "VLC’ning yangiroq versiyasi allaqachon o‘rnatilgan! Eskiroq versiyasiga qaytarish tavsiya qilinmaydi. Amalga oshirish kerak bo‘lgan jarayonni tanlang va davom etish uchun \"Keyingi\" tugmasini bosing."
+StrCpy $Reinstall_MessageSame "VLC ${VERSION} allaqachon o‘rnatilgan. Amalga oshirishni xohlagan jarayonlarni tanlang va \"Keyingi\" tugmasini bosing."
+StrCpy $Reinstall_OptionUpgrade "VLC’ni oldingi sozlamalari bilan yangilash (tavsiya qilinadi)"
+StrCpy $Reinstall_OptionDowngrade "VLC’ni oldingi sozlamalaridan foydalanib tiklash (tavsiya qilinadi)"
+StrCpy $Reinstall_OptionComponents "Komponentlarni qo‘shish/o‘chirish/qayta o‘rnatish"
+StrCpy $Reinstall_OptionAdvanced "Sozlamalarni o‘zgartirish (qo‘shimcha)"
+StrCpy $Reinstall_OptionUninstall "VLC’ni o‘chirish"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/languages/welsh.nsh b/extras/package/win32/NSIS/languages/welsh.nsh
new file mode 100644
index 0000000..6943354
--- /dev/null
+++ b/extras/package/win32/NSIS/languages/welsh.nsh
@@ -0,0 +1,56 @@
+StrCpy $Name_Section01 "Chwaraewr Cyfryngau (angenrheidiol)"
+StrCpy $Name_Section02a "Llwybr Byr yn y Ddewislen Cychwyn"
+StrCpy $Name_Section02b "Llwybr Byr ar y Bwrdd Gwaith"
+StrCpy $Name_Section34 "Ategion We"
+StrCpy $Name_Section03 "Ategyn Mozilla"
+StrCpy $Name_Section04 "Ategyn ActiveX"
+StrCpy $Name_Section05 "Chwaraewr Discs"
+StrCpy $Name_Section06 "Cysylltiadau mathau ffeil "
+StrCpy $Name_SectionGroupAudio "Ffeiliau Sain"
+StrCpy $Name_SectionGroupVideo "Ffeiliau Fideo"
+StrCpy $Name_SectionGroupOther "Eraill"
+StrCpy $Name_Section07 "Dewislenni Cyd-destun"
+StrCpy $Name_Section08 "Dileu'r dewisiadau a'r cuddstôr"
+StrCpy $Desc_Section01 "Y chwaraewr ei hun"
+StrCpy $Desc_Section02a "Mae'n ychwanegu eiconau i'ch dewislen cychwyn am fynediad hwylus."
+StrCpy $Desc_Section02b "Mae'n ychwanegu eiconau i'ch bwrdd gwaith am fynediad hwylus."
+StrCpy $Desc_Section03 "Ategyn VLC ar gyfer Mozilla a Mozilla Firefox"
+StrCpy $Desc_Section04 "Ategyn VLC ar gyfer ActiveX"
+StrCpy $Desc_Section05 "Cofrestriad chwarae CD a DVD"
+StrCpy $Desc_Section06 "Mae'n gosod chwaraewr VLC fel y rhaglen ddiofyn ar gyfer y math o ffeil a nodir."
+StrCpy $Desc_Section07 "Ychwanegu eitemau dewislen cyd-destun ('Chwarae gyda VLC' ac 'Ychwanegu i restr chwarae VLC')"
+StrCpy $Desc_Section08 "Mae'n dileu dewisiadau a ffeiliau cof dros dro yn weddill o fersiynau gynt o chwaraewr VLC."
+StrCpy $Name_Section91 "Dadosod"
+StrCpy $Name_Section92 "Dileu'r dewisiadau a'r cuddstôr"
+StrCpy $Desc_Section91 "Dadosod chwaraewr VLC a'i holl gydrannau"
+StrCpy $Desc_Section92 "Mae'n dileu dewisiadau a ffeiliau storfa dros dro chwaraewr VLC."
+StrCpy $ShellAssociation_Play "Chwarae"
+StrCpy $ContextMenuEntry_PlayWith "Chwarae gyda chwaraewr VLC"
+StrCpy $ContextMenuEntry_AddToPlaylist "Ychwanegu i restr chwarae VLC"
+StrCpy $Link_VisitWebsite "Ymweld â gwefan chwaraewr VLC gan VideoLAN"
+StrCpy $Name_InstTypeRecommended "Argymhellwyd"
+StrCpy $Name_InstTypeMinimum "Lleiaf"
+StrCpy $Name_InstTypeFull "Llawn"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVD "Chwarae ffilm DVD"
+StrCpy $Action_OnArrivalAudioCD "Chwarae CD sain"
+StrCpy $Action_OnArrivalVCDMovie "Chwarae ffilm VCD"
+StrCpy $Action_OnArrivalSVCDMovie "Chwarae ffilm SVCD"
+StrCpy $Action_OnArrivalVideoFiles "Chwarae ffeiliau fideo"
+StrCpy $Action_OnArrivalMusicFiles "Chwarae ffeiliau sain"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVDAudio "Chwarae DVD sain"
+StrCpy $License_NextText "Rydych nawr yn ymwybodol o'ch hawliau. Cliciwch Nesaf i barhau."
+StrCpy $Detail_CheckProcesses "Yn gwirio..."
+StrCpy $MessageBox_VLCRunning "Mae'n ymddangos bod VLC yn rhedeg, felly bydd nawr yn cael ei gau."
+StrCpy $MessageBox_VLCUnableToClose "Methwyd a chau VLC. Caewch y chwaraewr, os gwelwch yn dda."
+StrCpy $MessageBox_InstallAborted "Diweddwyd y gosod cyn orffen!"
+StrCpy $Reinstall_Headline "Eisoes wedi'i osod"
+StrCpy $Reinstall_HeadlineInstall "Dewiswch sut hoffech osod VLC."
+StrCpy $Reinstall_HeadlineMaintenance "Dewiswch yr opsiwn cynnal a chadw i'w weithredu."
+StrCpy $Reinstall_MessageOlder "Mae fersiwn gynt o VLC wedi'i osod ar eich system. Dewiswch un o'r gweithredoedd a chliciwch Nesaf i barhau."
+StrCpy $Reinstall_MessageNewer "Mae fersiwn mwy diweddar o VLC eisoes wedi'i osod! Nid yw'n arferol i israddio at fersiwn gynt. Dewiswch un o'r gweithredoedd a chliciwch Nesaf i barhau."
+StrCpy $Reinstall_MessageSame "Mae VLC ${VERSION} eisoes wedi'i osod. Dewiswch un o'r gweithredoedd a chliciwch Nesaf i barhau."
+StrCpy $Reinstall_OptionUpgrade "Uwchraddio VLC gyda'r un gosodiadau (argymhellwyd)"
+StrCpy $Reinstall_OptionDowngrade "Israddio VLC gyda'r un gosodiadau (argymhellwyd)"
+StrCpy $Reinstall_OptionComponents "Ychwangeug/Tynnu/Ailosod cydrannau"
+StrCpy $Reinstall_OptionAdvanced "Newid gosodiadau (uwch)"
+StrCpy $Reinstall_OptionUninstall "Dadosod VLC"
diff --git a/extras/package/win32/NSIS/vlc.win32.nsi.in b/extras/package/win32/NSIS/vlc.win32.nsi.in
index 4bf78e5..7aeb4c7 100644
--- a/extras/package/win32/NSIS/vlc.win32.nsi.in
+++ b/extras/package/win32/NSIS/vlc.win32.nsi.in
@@ -122,29 +122,45 @@ RequestExecutionLevel admin
  !insertmacro MUI_LANGUAGE "SimpChinese"
  !insertmacro MUI_LANGUAGE "TradChinese"
  !insertmacro MUI_LANGUAGE "Japanese"
- !insertmacro MUI_LANGUAGE "Korean"
  !insertmacro MUI_LANGUAGE "Italian"
  !insertmacro MUI_LANGUAGE "Dutch"
  !insertmacro MUI_LANGUAGE "Danish"
  !insertmacro MUI_LANGUAGE "Swedish"
- !insertmacro MUI_LANGUAGE "Norwegian"
  !insertmacro MUI_LANGUAGE "Finnish"
- !insertmacro MUI_LANGUAGE "Greek"
  !insertmacro MUI_LANGUAGE "Russian"
  !insertmacro MUI_LANGUAGE "Portuguese"
  !insertmacro MUI_LANGUAGE "PortugueseBR"
+ !insertmacro MUI_LANGUAGE "Welsh"
+ !insertmacro MUI_LANGUAGE "Uzbek"
+ !insertmacro MUI_LANGUAGE "Ukrainian"
+ !insertmacro MUI_LANGUAGE "Turkish"
+ !insertmacro MUI_LANGUAGE "Traditional_Chinese"
+ !insertmacro MUI_LANGUAGE "Thai"
+ !insertmacro MUI_LANGUAGE "Sinhala"
+ !insertmacro MUI_LANGUAGE "Scottish_Gaelic"
+ !insertmacro MUI_LANGUAGE "Norwegian"
+ !insertmacro MUI_LANGUAGE "Malay"
+ !insertmacro MUI_LANGUAGE "Korean"
+ !insertmacro MUI_LANGUAGE "Khmer"
+ !insertmacro MUI_LANGUAGE "Greek"
+ !insertmacro MUI_LANGUAGE "English_United_Kingdom"
+ !insertmacro MUI_LANGUAGE "Czech"
+ !insertmacro MUI_LANGUAGE "Bosnian"
  !insertmacro MUI_LANGUAGE "Arabic"
  !insertmacro MUI_LANGUAGE "Polish"
  !insertmacro MUI_LANGUAGE "Romanian"
  !insertmacro MUI_LANGUAGE "Slovak"
  !insertmacro MUI_LANGUAGE "Serbian"
- !insertmacro MUI_LANGUAGE "Czech"
  !insertmacro MUI_LANGUAGE "Hungarian"
  !insertmacro MUI_LANGUAGE "Catalan"
  !insertmacro MUI_LANGUAGE "Bulgarian"
  !insertmacro MUI_LANGUAGE "Estonian"
  !insertmacro MUI_LANGUAGE "Lithuanian"
  !insertmacro MUI_LANGUAGE "Basque"
+ !insertmacro MUI_LANGUAGE "Galician"
+ !insertmacro MUI_LANGUAGE "Hebrew"
+ !insertmacro MUI_LANGUAGE "Portuguese"
+ !insertmacro MUI_LANGUAGE "Slovenian"
 
 ; Reserve files for solid compression
  !insertmacro MUI_RESERVEFILE_LANGDLL
@@ -509,7 +525,7 @@ UAC_Success:
  StrCmp $LANGUAGE ${LANG_JAPANESE} Japanese 0
 ; StrCmp $LANGUAGE ${LANG_BENGALI} Bengali 0
 ; StrCmp $LANGUAGE ${LANG_PUNJABI} Punjabi 0
-; StrCmp $LANGUAGE ${LANG_SLOVENIAN} Slovenian 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_SLOVENIAN} Slovenian 0
  StrCmp $LANGUAGE ${LANG_SPANISH} Spanish 0
  StrCmp $LANGUAGE ${LANG_ESTONIAN} Estonian 0
  StrCmp $LANGUAGE ${LANG_LITHUANIAN} Lithuanian 0
@@ -519,6 +535,23 @@ UAC_Success:
  StrCmp $LANGUAGE ${LANG_HEBREW} Hebrew 0
  StrCmp $LANGUAGE ${LANG_GALICIAN} Galician 0
  StrCmp $LANGUAGE ${LANG_SWEDISH} Swedish 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_ARABIC} Arabic 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_BOSNIAN} Bosnian 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_CZECH} Czech 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_ENGLISH_UNITED_KINGDOM} English_United_Kingdom 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_GREEK} Greek 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_KHMER} Khmer 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_KOREAN} Korean 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_MALAY} Malay 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_NORWEGIAN} Norwegian 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_SCOTTISH_GAELIC} Scottish_Gaelic 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_SINHALA} Sinhala 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_THAI} Thai 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_TRADITIONAL_CHINESE} Traditional_Chinese 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_TURKISH} Turkish 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_UKRAINIAN} Ukrainian 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_UZBEK} Uzbek 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_WELSH} Welsh 0
  StrCmp $LANGUAGE ${LANG_PORTUGUESEBR} Brazilian EndLanguageCmp
  French:
  !include "languages\french.nsh"
@@ -598,6 +631,57 @@ UAC_Success:
  Swedish:
  !include "languages\swedish.nsh"
  Goto EndLanguageCmp
+ Arabic:
+ !include "languages\arabic.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Bosnian:
+ !include "languages\bosnian.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Czech:
+ !include "languages\czech.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ English_United_Kingdom:
+ !include "languages\english_united_kingdom.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Greek:
+ !include "languages\greek.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Khmer:
+ !include "languages\khmer.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Korean:
+ !include "languages\korean.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Malay:
+ !include "languages\malay.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Norwegian:
+ !include "languages\norwegian.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Scottish_Gaelic:
+ !include "languages\scottish_gaelic.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Sinhala:
+ !include "languages\sinhala.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Thai:
+ !include "languages\thai.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Traditional_Chinese:
+ !include "languages\traditional_chinese.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Turkish:
+ !include "languages\turkish.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Ukrainian:
+ !include "languages\ukrainian.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Uzbek:
+ !include "languages\uzbek.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Welsh:
+ !include "languages\welsh.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
  Brazilian:
  !include "languages\brazilian_portuguese.nsh"
  EndLanguageCmp:
@@ -966,7 +1050,7 @@ UAC_Success:
  StrCmp $LANGUAGE ${LANG_JAPANESE} Japanese 0
 ; StrCmp $LANGUAGE ${LANG_BENGALI} Bengali 0
 ; StrCmp $LANGUAGE ${LANG_PUNJABI} Punjabi 0
-; StrCmp $LANGUAGE ${LANG_SLOVENIAN} Slovenian 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_SLOVENIAN} Slovenian 0
  StrCmp $LANGUAGE ${LANG_SPANISH} Spanish 0
  StrCmp $LANGUAGE ${LANG_ESTONIAN} Estonian 0
  StrCmp $LANGUAGE ${LANG_LITHUANIAN} Lithuanian 0
@@ -976,6 +1060,23 @@ UAC_Success:
  StrCmp $LANGUAGE ${LANG_HEBREW} Hebrew 0
  StrCmp $LANGUAGE ${LANG_GALICIAN} Galician 0
  StrCmp $LANGUAGE ${LANG_SWEDISH} Swedish 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_ARABIC} Arabic 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_BOSNIAN} Bosnian 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_CZECH} Czech 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_ENGLISH_UNITED_KINGDOM} English_United_Kingdom 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_GREEK} Greek 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_KHMER} Khmer 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_KOREAN} Korean 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_MALAY} Malay 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_NORWEGIAN} Norwegian 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_SCOTTISH_GAELIC} Scottish_Gaelic 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_SINHALA} Sinhala 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_THAI} Thai 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_TRADITIONAL_CHINESE} Traditional_Chinese 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_TURKISH} Turkish 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_UKRAINIAN} Ukrainian 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_UZBEK} Uzbek 0
+ StrCmp $LANGUAGE ${LANG_WELSH} Welsh 0
  StrCmp $LANGUAGE ${LANG_PORTUGUESEBR} Brazilian EndLanguageCmp
  French:
  !include "languages\french.nsh"
@@ -1055,6 +1156,57 @@ UAC_Success:
  Swedish:
  !include "languages\swedish.nsh"
  Goto EndLanguageCmp
+ Arabic:
+ !include "languages\arabic.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Bosnian:
+ !include "languages\bosnian.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Czech:
+ !include "languages\czech.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ English_United_Kingdom:
+ !include "languages\english_united_kingdom.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Greek:
+ !include "languages\greek.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Khmer:
+ !include "languages\khmer.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Korean:
+ !include "languages\korean.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Malay:
+ !include "languages\malay.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Norwegian:
+ !include "languages\norwegian.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Scottish_Gaelic:
+ !include "languages\scottish_gaelic.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Sinhala:
+ !include "languages\sinhala.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Thai:
+ !include "languages\thai.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Traditional_Chinese:
+ !include "languages\traditional_chinese.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Turkish:
+ !include "languages\turkish.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Ukrainian:
+ !include "languages\ukrainian.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Uzbek:
+ !include "languages\uzbek.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
+ Welsh:
+ !include "languages\welsh.nsh"
+ Goto EndLanguageCmp
  Brazilian:
  !include "languages\brazilian_portuguese.nsh"
  EndLanguageCmp:
-- 
1.7.10.4
More information about the vlc-devel mailing list