[vlc-devel] commit: Fix encoding of bulgarian nsis l10n (Christophe Mutricy )

git version control git at videolan.org
Thu Sep 25 20:33:47 CEST 2008


vlc | branch: 0.9-bugfix | Christophe Mutricy <xtophe at videolan.org> | Thu Sep 25 19:02:42 2008 +0100| [2f6407f553c58cdbdcdc2ca28307b5df266662c2] | committer: Christophe Mutricy 

Fix encoding of bulgarian nsis l10n

It needs to be in the codepage windows expect for a computer in Bulgaria ...

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/vlc.git/?a=commit;h=2f6407f553c58cdbdcdc2ca28307b5df266662c2
---

 extras/package/win32/languages/bulgarian.nsh |  72 +++++++++++++-------------
 1 files changed, 36 insertions(+), 36 deletions(-)

diff --git a/extras/package/win32/languages/bulgarian.nsh b/extras/package/win32/languages/bulgarian.nsh
index 6acdf11..fdb3d25 100644
--- a/extras/package/win32/languages/bulgarian.nsh
+++ b/extras/package/win32/languages/bulgarian.nsh
@@ -1,57 +1,57 @@
-StrCpy $Name_Section01 "Media Player (изискван)"
-StrCpy $Name_Section02a "Икона в Старт Менюто"
-StrCpy $Name_Section02b "Икона на Десктоп"
-StrCpy $Name_Section03 "Плъгин за Mozilla"
-StrCpy $Name_Section04 "Плъгин за ActiveX"
-StrCpy $Name_Section05 "Възпроизвеждане на Дискове"
-StrCpy $Name_Section06 "Асоцииране на Типовете Файлове"
-StrCpy $Name_SectionGroupAudio "Аудио Файлове"
-StrCpy $Name_SectionGroupVideo "Видео Файлове"
-StrCpy $Name_SectionGroupOther "Други"
-StrCpy $Name_Section07 "Контекстни Менюта"
-StrCpy $Name_Section08 "Изтриване на настройките и кеша"
+StrCpy $Name_Section01 "Media Player (èçèñêâàí)"
+StrCpy $Name_Section02a "Èêîíà â Ñòàðò Ìåíþòî"
+StrCpy $Name_Section02b "Èêîíà íà Äåñêòîï"
+StrCpy $Name_Section03 "Ïëúãèí çà Mozilla"
+StrCpy $Name_Section04 "Ïëúãèí çà ActiveX"
+StrCpy $Name_Section05 "Âúçïðîèçâåæäàíå íà Äèñêîâå"
+StrCpy $Name_Section06 "Àñîöèèðàíå íà Òèïîâåòå Ôàéëîâå"
+StrCpy $Name_SectionGroupAudio "Àóäèî Ôàéëîâå"
+StrCpy $Name_SectionGroupVideo "Âèäåî Ôàéëîâå"
+StrCpy $Name_SectionGroupOther "Äðóãè"
+StrCpy $Name_Section07 "Êîíòåêñòíè Ìåíþòà"
+StrCpy $Name_Section08 "Èçòðèâàíå íà íàñòðîéêèòå è êåøà"
 
 StrCpy $Desc_Section01 \
-  "Самия медия плейър"
+  "Ñàìèÿ ìåäèÿ ïëåéúð"
 StrCpy $Desc_Section02a \
-  "Добавяне на икона в старт менюто за лесен достъп"
+  "Äîáàâÿíå íà èêîíà â ñòàðò ìåíþòî çà ëåñåí äîñòúï"
 StrCpy $Desc_Section02b \
-  "Добавяне на икона на десктоп за лесен достъп"
+  "Äîáàâÿíå íà èêîíà íà äåñêòîï çà ëåñåí äîñòúï"
 StrCpy $Desc_Section03 \
-  "Плъгин на VLC за Mozilla и Mozilla Firefox"
+  "Ïëúãèí íà VLC çà Mozilla è Mozilla Firefox"
 StrCpy $Desc_Section04 \
-  "Плъгин на VLC за ActiveX"
+  "Ïëúãèí íà VLC çà ActiveX"
 StrCpy $Desc_Section05 \
-  "Възпроизвеждане на DVD и CD дискове"
+  "Âúçïðîèçâåæäàíå íà DVD è CD äèñêîâå"
 StrCpy $Desc_Section06 \
-  "Задаване на VLC media player, като програма по подразбиране за определените типове файлове"
+  "Çàäàâàíå íà VLC media player, êàòî ïðîãðàìà ïî ïîäðàçáèðàíå çà îïðåäåëåíèòå òèïîâå ôàéëîâå"
 StrCpy $Desc_Section07 \
-  "Добавяне на елементи в контекстното меню ('Възпроизвеждане с VLC' и 'Добавяне към Плейлиста на VLC')"
+  "Äîáàâÿíå íà åëåìåíòè â êîíòåêñòíîòî ìåíþ ('Âúçïðîèçâåæäàíå ñ VLC' è 'Äîáàâÿíå êúì Ïëåéëèñòà íà VLC')"
 StrCpy $Desc_Section08 \
-  "Изтриване на файловете с настройките и кеша на VLC media player останали от предишните инсталации"
+  "Èçòðèâàíå íà ôàéëîâåòå ñ íàñòðîéêèòå è êåøà íà VLC media player îñòàíàëè îò ïðåäèøíèòå èíñòàëàöèè"
 
 StrCpy $Message_AlreadyInstalled \
-"VLC media player вече е инсталиран. $\nЖелаете ли да изтриете \
-предишната версия преди да инсталирате $(^Name) ?"
+"VLC media player âå÷å å èíñòàëèðàí. $\nÆåëàåòå ëè äà èçòðèåòå \
+ïðåäèøíàòà âåðñèÿ ïðåäè äà èíñòàëèðàòå $(^Name) ?"
 
-StrCpy $Name_Section91 "Деинсталиране"
-StrCpy $Name_Section92 "Изтриване на настройките и кеша"
+StrCpy $Name_Section91 "Äåèíñòàëèðàíå"
+StrCpy $Name_Section92 "Èçòðèâàíå íà íàñòðîéêèòå è êåøà"
 
 StrCpy $Desc_Section91 \
-"Деинсталиране на VLC media player и на всичките му компоненти"
+"Äåèíñòàëèðàíå íà VLC media player è íà âñè÷êèòå ìó êîìïîíåíòè"
 StrCpy $Desc_Section92 \
-"Изтриване на файловете с настройките и кеша на VLC media player"
+"Èçòðèâàíå íà ôàéëîâåòå ñ íàñòðîéêèòå è êåøà íà VLC media player"
 
-StrCpy $ShellAssociation_Play "Възпроизвеждане"
-StrCpy $ContextMenuEntry_PlayWith "Възпроизвеждане с VLC media player"
-StrCpy $ContextMenuEntry_AddToPlaylist "Добавяне към Плейлиста на VLC media player"
+StrCpy $ShellAssociation_Play "Âúçïðîèçâåæäàíå"
+StrCpy $ContextMenuEntry_PlayWith "Âúçïðîèçâåæäàíå ñ VLC media player"
+StrCpy $ContextMenuEntry_AddToPlaylist "Äîáàâÿíå êúì Ïëåéëèñòà íà VLC media player"
 
-StrCpy $Link_VisitWebsite "Посетете Уебсайта на VideoLAN VLC media player"
+StrCpy $Link_VisitWebsite "Ïîñåòåòå Óåáñàéòà íà VideoLAN VLC media player"
 
-StrCpy $Name_InstTypeRecommended "Препоръчителна"
-StrCpy $Name_InstTypeMinimum "Минимална"
-StrCpy $Name_InstTypeFull "Пълна"
+StrCpy $Name_InstTypeRecommended "Ïðåïîðú÷èòåëíà"
+StrCpy $Name_InstTypeMinimum "Ìèíèìàëíà"
+StrCpy $Name_InstTypeFull "Ïúëíà"
 
-StrCpy $Action_OnArrivalDVD "Възпроизвеждане на DVD филм"
-StrCpy $Action_OnArrivalAudioCD "Възпроизвеждане на Аудио CD"
+StrCpy $Action_OnArrivalDVD "Âúçïðîèçâåæäàíå íà DVD ôèëì"
+StrCpy $Action_OnArrivalAudioCD "Âúçïðîèçâåæäàíå íà Àóäèî CD"
 
More information about the vlc-devel mailing list